ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХIМЕКСI” за ЄДРПОУ 23737832
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Оптова торгівля іншими проміжними продуктами за КВЕД 46.76
Середня кількість працівників1 49    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вул. Чеська 1/22, Київ, Печерський, Київська область, 01042, 044 497-16-40
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 4 3
первісна вартість 1001 19 19
накопичена амортизація 1002 15 16
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 28
Основні засоби: 1010 10414 10344
первісна вартість 1011 15876 17116
знос 1012 5462 6772
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 10418 10375
II. Оборотні активи
Запаси 1100 28607 40763
Виробничі запаси 1101 10640 10887
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 4136 3527
Товари 1104 13831 26349
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 3833 10902
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 33056 31365
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
3102 3364
з бюджетом 1135 831 1058
у тому числі з податку на прибуток 1136 831 454
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 70 61
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1899 6713
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 1899 6713
Витрати майбутніх періодів 1170 0 875
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 374 277
Усього за розділом II 1195 71772 95378
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 82190 105753

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 20
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 49 49
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 18000 22640
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 18069 22709
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 2216 6069
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 58841 74932
за розрахунками з бюджетом 1620 719 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 7 0
за одержаними авансами 1635 2136 1580
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 131 255
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 71 208
Усього за розділом IІІ 1695 64121 83044
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 82190 105753

Примітки: Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку Товариства з врахуванням вимог Нацiонального Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №1”. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства формується з дотриманням таких принципiв: автономностi пiдприємства, безперервностi дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат (за яким для визначення фiнансового результату звiтного перiоду зiставлялися доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому доходи i витрати вiдображаються в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей), повного висвiтлення (фiнансова звiтнiсть мiстить всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, якi можуть вплинути на рiшення, що приймаються на її основi), послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою (операцiї облiковуються вiдповiдно до їх сутностi, а не лише виходячи з юридичної форми), єдиного грошового вимiрника (вимiрювання та узагальнення всiх операцiй пiдприємства у фiнансовiй звiтностi проводиться в єдинiй грошовiй одиницi). Фiнансова звiтнiсть справедливо та достовiрно вiдображає iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам законодавства. На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалася протягом року своєчасно та представлялася до вiдповiдних контролюючих органiв.


Керівник

 

(підпис)

Терещенко Лариса Геннадiївна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бражко Евелiна Дмитрiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.