ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ № 35 загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Хiмексi» 18 квiтня 2016 року м. Київ Мiсце проведення Загальних зборiв (далi - збори): м. Київ, пр-т Вiдрадний, 95-Б Дата проведення зборiв 18 квiтня 2016 року. Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв 10 год. 00 хв. Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв 10 год. 15 хв. Час вiдкриття зборiв 10 год. 15 хв. Час закриття зборiв 11 год. 20 хв. Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах 12 квiтня 2016 року. Частина перша 1. Про правомочнiсть зборiв Реєстрацiя акцiонерiв, якi прибули на збори, проведена Реєстрацiйною комiсiєю вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “Хiмексi” (надалi – Товариство), складеного депозитарiєм ПАТ “НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ” станом на 12.04.2016 (надалi – перелiк). Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах становить 2 (двi) особи, якi у сукупностi володiють 100% вiд загальної кiлькостi голосiв. Кiлькiсть та вiдсоток голосiв, що належить особам, якi зареєструвалися для участi у зборах: 2000 (двi тисячi), що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства. Кворум для проведення зборiв досягнуто. Директор Терещенко Л.Г., яка є головою зборiв вiдповiдно до п. 7.2.13 Статуту та п. 4.2. «Положення про загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Хiмексi», затвердженого протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.02.2011 р. № 1, (далi – Положення про збори) оголосила рiчнi загальнi збори вiдкритими. Голосування з питань порядку денного вiдбувається вiдкритим голосуванням шляхом пiдняття руки. Запропоновано збори вважати правомочними. Голосували: «ЗА» - 2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЬ» - немає. Вирiшили: збори вважати правомочними, збори вiдкрити. Частина друга Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв. 2. Затвердження порядку денного i регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту, визначення перспектив розвитку на 2016 рiк. 4. Затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства за 2015 рiк. 5. Про розподiл прибутку i збитку товариства за пiдсумками роботи за 2015 рiк та вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2015 рiк. 6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення. 7. Попереднє схвалення значних правочинiв, що будуть укладатися з банком АТ «Укрексiмбанк». 8. Затвердження всiх правочинiв, що укладенi товариством з АТ «Укрексiмбанк» з усiма змiнами, що були внесенi до них на момент проведення таких зборiв. 1. По першому питанню порядку денного Слухали: директора Терещенко Л.Г., яка запропонувала: -обрати лiчильну комiсiю в особi Е.Д. Бражко - головою зборiв залишити директора Терещенко Л.Г. , - обрати секретарем зборiв – Литовченко О.В. Формулювання рiшення: Затвердити обрання лiчильної комiсiї в особi Е.Д. Бражко, обрання головою зборiв директора Терещенко Л.Г, секретарем зборiв – Литовченко О.В. Пiдсумок голосування: «ЗА» - 2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 2. З другого питання порядку денного Слухали: директора Терещенко Л.Г., яка запропонувала затвердити порядок денний та наступний регламент роботи зборiв. Виступ з питань порядку денного зборiв – 10 хвилин, голосування з питань порядку денного зборiв – 5 хвилин, пiдрахунок голосiв за результатами голосування та оголошення пiдсумкiв голосування Головою лiчильної комiсiї – 5 хвилин. Формулювання рiшення: Затвердити порядок денний та наступний регламент роботи зборiв: Виступ з питань порядку денного зборiв – 10 хвилин, голосування з питань порядку денного зборiв – 5 хвилин, пiдрахунок голосiв за результатами голосування та оголошення пiдсумкiв голосування Головою лiчильної комiсiї – 5 хвилин. Пiдсумок голосування: «ЗА» - 2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 3. З третього питання порядку денного Слухали: звiт директора Терещенко Л.Г. про дiяльнiсть Товариства у 2015 роцi та тези, щодо необхiдностi дiй, спрямованих на розвиток пiдприємства у 2016 роцi. Формулювання рiшення: Затвердити звiт директора про результати господарської дiяльностi пiдприємства за 2015 р. Дiяльнiсть пiдприємства у 2015 роцi, в умовах кризових явищ та нестабiльностi державної грошової одиницi в цiлому вважати задовiльною. Схвалити подовження кредитування в 2016 роцi в рамках Генеральної кредитної угоди № 151109N4 вiд 06.11.2009 року з АТ «Укрексiмбанк» пiд заставу належного пiдприємству на правах власностi майна – виробничих нежитлових примiщень, якi розташованi за адресою просп. Вiдрадний 95 «б» та спiвекструзiйної лiнiї для виготовлення полiетиленової плiвки «EVOLUTION Модель Е, «55/75/55/30 LHE – DW1800 TA», виробництва – CMG S.R.L., Iталiя. Пiдсумок голосування: «ЗА» - 2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 4. З четвертого питання порядку денного Слухали: Е.Д. Бражко, яка довела до вiдома присутнiх звiт про результати господарської дiяльностi пiдприємства за 2015 р. Формулювання рiшення: Затвердити основнi показники та звiт про результати господарської дiяльностi пiдприємства за 2015 р. Найменування показника Перiод звiтний попереднiй Усього активiв 82299 70 655 Основнi засоби 10414 11 533 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - - Запаси 28607 20 984 Сумарна дебiторська заборгованiсть 37007 34 154 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1899 3 614 Нерозподiлений прибуток 18108 16 556 Власний капiтал 18178 49 Статутний капiтал 20 20 Довгостроковi зобов’язання - - Поточнi зобов’язання 64121 54030 Чистий прибуток (збиток) 1685 192 Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 2000 2000 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) - - Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду - - Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 49 50 Пiдсумок голосування: «ЗА» - 2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 5. З п’ятого питання порядку денного Слухали: Е.Д. Бражко про напрямки використання прибутку, утвореного в результатi господарської дiяльностi пiдприємства Формулювання рiшення: По результатам господарської дiяльностi пiдприємства у 2015 роцi розподiлити прибуток наступним чином: 168500 грн., що становить 10% прибутку направити на виплату дивiдендiв, решту прибутку в розмiрi 1516229,43 грн. залишити на рахунку 44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)». Нарахованi дивiденди в розмiрi 168500 грн. виплатити грошовими коштами з каси пiдприємства с одночасним утриманням та перерахуванням ПДФО в розмiрi 8425 грн та вiйськового збору в розмiрi 2527,5 грн. до бюджету, не пiзнiше 18.05.2016 року. Пiдсумок голосування: «ЗА» - 2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 6. З шостого питання порядку денного Слухали: Терещенко Л.Г. про попереднє схвалення (надання попередньої згоди на укладення) значних правочинiв, якi можуть виникнути протягом 2016р. Формулювання рiшення: Надати згоду на укладення значних правочинiв (включаючи правочини пов’язанi iз кредитуванням, заставою, придбанням товарiв, основних засобiв, тощо), без обмеження граничної сукупної вартостi, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду в 1 (один) рiк (починаючи з 18.04.2016) та уповноважити Директора товариства Терещенко Л.Г. укладати такi правочини. Пiдсумок голосування: «ЗА» -2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 7. З сьомого питання денного Слухали: директора Терещенко Л.Г. про необхiднiсть вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити значнi правочини, що можуть вчинятися Товариством iз АТ «Укрексiмбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рiшення граничною сукупною вартiстю цих правочинiв у сумi 400 000 000 гривень в частинi укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселiв з реверсом, кредитних договорiв, договорiв (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/iнших осiб перед АТ «Укрексiмбанк» за генеральною (ими) угодою (ами), генеральними угодами про врахування векселiв з реверсом, кредитними договорами, iншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) спiвпрацi Товариства iз АТ «Укрексiмбанк», а також вносити будь-якi змiни та доповнення до правочинiв (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселiв з реверсом, кредитних договорiв, договорiв (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/iнших осiб перед АТ «Укрексiмбанк» за генеральною (ими) угодою (ами), генеральними угодами про врахування векселiв з реверсом, кредитними договорами, iншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) спiвпрацi Товариства iз АТ «Укрексiмбанк» тощо), якi укладенi/будуть укладенi з АТ «Укрексiмбанк», змiни та доповнення, шляхом укладення договорiв про внесення змiн/додаткових договорiв (угод) до таких правочинiв. Вирiшили: Вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити значнi правочини, що можуть вчинятися Товариством iз АТ «Укрексiмбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рiшення граничною сукупною вартiстю цих правочинiв у сумi 400 000 000 гривень, в частинi укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселiв з реверсом, кредитних договорiв, договорiв (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/iнших осiб перед АТ «Укрексiмбанк» за генеральною (ими) угодою (ами), генеральними угодами про врахування векселiв з реверсом, кредитними договорами, iншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) спiвпрацi Товариства iз АТ «Укрексiмбанк», а також вносити будь-якi змiни та доповнення до правочинiв (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселiв з реверсом, кредитних договорiв, договорiв (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/iнших осiб перед АТ «Укрексiмбанк» за генеральною (ими) угодою (ами), генеральними угодами про врахування векселiв з реверсом, кредитними договорами, iншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) спiвпрацi Товариства iз АТ «Укрексiмбанк» тощо), якi укладенi/будуть укладенi з АТ «Укрексiмбанк», шляхом укладення договорiв про внесення змiн/додаткових договорiв (угод) до таких правочинiв. Пiдсумок голосування: «ЗА» - 2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 8. З восьмого питання порядку денного Слухали: директора Терещенко Л.Г. щодо затвердження всiх правочинiв, що укладенi Товариством з АТ «Укрексiмбанк», з усiма змiнами, що були внесенi до них на момент проведення цих зборiв, а саме: Генеральної кредитної угоди №151109N4 вiд 06.11.2009 (та укладеними додатковими угодами до неї починаючи з Додаткової угоди №151109N4-1 вiд 18.03.2010 по Додаткову угоду №151109N4-16 вiд 28.12.2015), та кредитних договорiв, що були укладенi в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N4 вiд 06.11.2009: - Кредитний договiр вiд 28.12.2015 №151315К11; - Кредитний договiр №151315V7 вiд 17.06.2015 з Додатковою угодою №151315V7-1 вiд 28.12.2015; - Генеральну угоду про врахування векселiв з реверсом вiд 17.06.2015 №35315Q1 (з усiма укладеними додатковими угодами до неї. Також правочини, якi були укладенi мiж Товариством та АТ «Укрексiмбанк» в якостi забезпечення зобов’язань Товариства за Генеральною угодою №151109N4 вiд 06.11.2009, а саме: - договiр застави №151314Z39 вiд 05.08.2014; - iпотечний договiр №151109Z139 вiд 06.11.2009 з договорами про внесення змiн починаючи з договору про внесення змiн №151109Z139-1 вiд 23.05.2012 по договiр про внесення змiн №151109Z139-3 вiд 05.08.2014. Формулювання рiшення: Затвердити всi правочини, що укладенi Товариством з АТ «Укрексiмбанк», з усiма змiнами, що були внесенi до них на момент проведення цих зборiв, а саме: Генеральну кредитну угоду №151109N4 вiд 06.11.2009 (та укладенi додатковi угоди до неї починаючи з Додаткової угоди №151109N4-1 вiд 18.03.2010 по Додаткову угоду №151109N4-16 вiд 28.12.2015), в рамках якої були укладенi: - Кредитний договiр вiд 28.12.2015 №151315К11 - Кредитний договiр №151315V7 вiд 17.06.2015 з Додатковою угодою №151315V7-1 вiд 28.12.2015 - Генеральну угоду про врахування векселiв з реверсом вiд 17.06.2015 №35315Q1 (з усiма укладеними додатковими угодами до неї). Також правочини, якi були укладенi мiж Товариством та АТ «Укрексiмбанк» в якостi забезпечення зобов’язань Товариства за Генеральною угодою №151109N4 вiд 06.11.09, а саме: - договiр застави №151314Z39 вiд 05.08.2014; - iпотечний договiр №151109Z139 вiд 06.11.2009 з договорами про внесення змiн починаючи з договору про внесення змiн №151109Z139-1 вiд 23.05.2012 по договiр про внесення змiн №151109Z139-3 вiд 05.08.2014. Пiдсумок голосування: «ЗА» - 2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. Голова Загальних зборiв оголосив, що всi питання порядку денного Загальних зборiв розглянуто, Загальнi збори вважаються закритими. Голова загальних зборiв ____________________________________ Л.Г.Терещенко Секретар загальних зборiв ___________________________________ О.В. Литовченко Акцiоне𠬬¬¬ _______________________________________О.Б. Жидков Додаток № 1 до Протоколу Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Хiмексi» № 35 вiд 18.04.2016 року м. Київ 18 квiтня 2016 року Перелiк акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Хiмексi» Мiсце проведення: м. Київ, пр-т Вiдрадний 95-Б Дата проведення: 18 квiтня 2016 року Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 10 год. 00 хв. Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 10 год. 15 хв. № ПIБ Частка у загальнiй кiлькостi голосiв Пiдпис 1 Терещенко Лариса Геннадiївна 50 % 2 Жидков Олександр Борисович 50 % Голова загальних зборiв ____________________________________ Л.Г.Терещенко Секретар загальних зборiв ___________________________________ О.В. Литовченко Акцiоне𠬬¬¬ _______________________________________О.Б. Жидков


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.