ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХIМЕКСI”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 769313
3. Дата проведення державної реєстрації 13.11.1995
4. Територія (область)* Київська область
5. Статутний капітал (грн) 20000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 49
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.76 - Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами

22.21 - [2010]Виробництво плит, листiв, труб i профiлiв iз пластмас

46.75 - Оптова торгiвля хiмiчними продуктами

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
2) МФО банку 322313
3) Поточний рахунок 2600601285149
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
5) МФО банку 322313
6) Поточний рахунок д/н