ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 6069 X X
у тому числі:
ПАТ "Укрексiмбанк" м. Київ, (овердрафт),Договiр № 35315Q1 вiд 17.06.2016р17.06.20166069017.06.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 76975 X X
Усього зобов'язань X 83044 X X
Опис Визначення, облiк та оцiнка зобов`язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 “Зобов`язання”, прийнятiй на Товариствi облiковiй полiтицi. Вибiркова перевiрка дає змогу зробити висновок, що у всiх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському облiку вiдображенi у повному обсязi та вiдповiдають розмiру визнаних засобiв чи витрат. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає - 74932 тис.грн. Короткостроковi кредити – 6069 тис.грн (кредитна лiнiя). Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв – 1580 тис. грн. Iншi поточнi зобов’язання – 208 тис.грн. Поточнi забезпечення – 255тис.грн. Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi вiдсутнi.