ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7024 6954 3390 3390 10414 10344
будівлі та споруди 4758 4559 3390 3390 8148 7949
машини та обладнання 2025 2167 0 0 2025 2167
транспортні засоби 110 79 0 0 110 79
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 131 149 0 0 131 149
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 7024 6954 3390 3390 10414 10344
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди - 50 рокiв; машини та обладнання - 2-10 рокiв; траснпортнi засоби - 10 рокiв; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4-10 рокiв. На Товариствi рахується та пiдтверджено первинним облiком основних засобiв первiсною вартiстю 17 116 тис.грн., в т.ч.: Будiвлi та споруди – 9178тис.грн., машини та обладнання –6886тис.грн., транспортнi засоби – 328тис.грн., iнструменти та прилади –538тис.грн., iншi основнi засоби – 186тис.грн. Ступiнь їх зносу - 39,6% Ступiнь їх використання - 100 %. Сума нарахованого зносу -6772тис. грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає. Обмежень на використання майна емiтента немає. ПРОТОКОЛом № 35 загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Хiмексi» вiд 18 квiтня 2016 року схвалено подовження кредитування в 2016 роцi в рамках Генеральної кредитної угоди № 151109N4 вiд 06.11.2009 року з АТ «Укрексiмбанк» пiд заставу належного пiдприємству на правах власностi майна – виробничих нежитлових примiщень, якi розташованi за адресою просп. Вiдрадний 95 «б» та спiвекструзiйної лiнiї для виготовлення полiетиленової плiвки «EVOLUTION Модель Е, «55/75/55/30 LHE – DW1800 TA», виробництва – CMG S.R.L., Iталiя.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 22709 18069
Статутний капітал (тис.грн.) 20 20
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 20 20
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 22689 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 22689 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 18049 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 18049 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.