ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 05.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ ХIМЕКСI ” за ЄДРПОУ 23737832

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 335852 260323
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 294179 ) ( 223443 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
41673 36880
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 5865 1222
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 4310 ) ( 4214 )
Витрати на збут 2150 ( 2256 ) ( 2256 )
Інші операційні витрати 2180 ( 6064 ) ( 5027 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
34908 26605
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 2 0
Інші доходи 2240 18774 2375
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1511 ) ( 1827 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 50118 ) ( 26823 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
2055 330
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -370 -138
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
1685 192
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1685 192

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 72138 56158
Витрати на оплату праці 2505 2409 2141
Відрахування на соціальні заходи 2510 846 766
Амортизація 2515 1260 1247
Інші операційні витрати 2520 10394 9255
Разом 2550 87047 69567

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2000 2000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2000 2000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 842.5 96
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 842.5 96
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Облiк витрат виробництва вiдповiдає вимогам П(С)БО № 16 “Витрати”, прийнятiй товариством облiковiй полiтицi. Бухгалтерський облiк витрат Товариство здiйснює на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт, накладних, iнших первинних та розрахункових документiв. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства, i цi витрати достовiрно оцiненi. Витрати Товариства вiдображенi в “Звiтi про фiнансовi результати ” за перiод, що пiдлягав перевiрцi, склали: o Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 294179тис.грн. o Адмiнiстративнi витрати4 310тис.грн. Класифiкацiя та оцiнка валового доходу за звiтний перiод здiйснена вiдповiдно до П(С)БО № 15 “Доходи”. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капiталу i оцiнка доходу достовiрно визначена. Критерiї визнання доходу, вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15, застосовуються окремо до кожної операцiї. Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Доходи та витрати Товариства вiдображенi в “ Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) ”. На нашу думку, iнформацiя представлена в статтях у Звiтi про фiнансовi результати розкрита в усiх суттєвих аспектах i достовiрно вiдображає величину i структуру витрат Товариства. Звiтнiсть пiдтверджуємо. Директор ТОВ "ЮВМ - аудит"


Керівник

 

(підпис)

Терещенко Лариса Геннадiївна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бражко Евелiна Дмитрiвна