ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 05.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ ХIМЕКСI ” за ЄДРПОУ 23737832
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Оптова торгівля іншими проміжними продуктами за КВЕД 46.76
Середня кількість працівників1 48    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вул. Чеська 1/22, Київ, Печерський, Київська область, 01042, 044 497-16-40
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 5 4
первісна вартість 1001 19 19
накопичена амортизація 1002 14 15
Незавершені капітальні інвестиції 1005 9 0
Основні засоби: 1010 11533 10414
первісна вартість 1011 15736 15876
знос 1012 4203 5462
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 161 161
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 11708 10579
II. Оборотні активи
Запаси 1100 20984 28607
Виробничі запаси 1101 6977 10640
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 3913 4136
Товари 1104 10094 13831
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 1282 3833
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 30536 33056
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
1058 3102
з бюджетом 1135 1209 779
у тому числі з податку на прибуток 1136 1209 779
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 69 70
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3614 1899
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 3614 1899
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 195 374
Усього за розділом II 1195 58947 71720
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 70655 82299

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 20
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 49 49
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16556 18109
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 16625 18178
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 53 2216
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 51977 58841
за товари, роботи, послуги 1615 758 719
за розрахунками з бюджетом 1620 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 7 7
за одержаними авансами 1635 1173 2136
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 131
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 62 71
Усього за розділом IІІ 1695 54030 64121
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 70655 82299

Примітки: Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку Товариства з врахуванням вимог Нацiонального Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №1”. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства формується з дотриманням таких принципiв: автономностi пiдприємства, безперервностi дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат (за яким для визначення фiнансового результату звiтного перiоду зiставлялися доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому доходи i витрати вiдображаються в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей), повного висвiтлення (фiнансова звiтнiсть мiстить всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, якi можуть вплинути на рiшення, що приймаються на її основi), послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою (операцiї облiковуються вiдповiдно до їх сутностi, а не лише виходячи з юридичної форми), єдиного грошового вимiрника (вимiрювання та узагальнення всiх операцiй пiдприємства у фiнансовiй звiтностi проводиться в єдинiй грошовiй одиницi). Фiнансова звiтнiсть справедливо та достовiрно вiдображає iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам законодавства. На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалася протягом року своєчасно та представлялася до вiдповiдних контролюючих органiв.


Керівник

 

(підпис)

Терещенко Лариса Геннадiївна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бражко Евелiна Дмитрiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.