ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 05.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 16.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ № 34 загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Хiмексi» 16 квiтня 2015 року м. Київ Мiсце проведення Загальних зборiв (далi - збори): м. Київ, пр.-т Вiдрадний, 95-Б Дата проведення зборiв 16 квiтня 2015 року. Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв 12 год. 00 хв. Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв 12 год. 15 хв. Час вiдкриття зборiв 12 год. 15 хв. Час закриття зборiв 14 год. 20 хв. Частина перша 1. Про правомочнiсть зборiв СЛУХАЛИ: Директора Терещенко Л.Г., яка є головою зборiв вiдповiдно до п. 7.2.13 Статуту та п. 4.2. «Положення про загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Хiмексi», затвердженого протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.02.2011 р. № 1, (далi – Положення про збори) та яка повiдомила про затвердження нею секретарем зборiв Литовченко О.В. Реєстрацiя акцiонерiв, якi прибули на збори, проведена Реєстрацiйною комiсiєю вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах складеного станом на 24 годину 00 хв. 14 квiтня 2015 р. Кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах - 2 (двi), якi у сукупностi володiють 100% вiд загальної кiлькостi голосiв. Кiлькiсть та вiдсоток голосiв, що належить особам, якi зареєструвалися для участi у зборах: 2000 (двi тисячi), що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства. Кворум для проведення зборiв досягнуто. Лiчильна комiсiя вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Хiмексi» (прот. вiд 18 липня 2014 р. № 33) на цих зборах дiє в особi Бражко Е.Д. Голосування з питань порядку денного вiдбувається вiдкритим голосуванням шляхом пiдняття руки. Запропоновано збори вважати правомочними. Голосували: «ЗА» - 2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЬ» - немає. Вирiшили: збори вважати правомочними, збори вiдкрити. Частина друга Порядок денний: 1. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 р. 2. Розподiл прибутку товариства, утвореного за 2014р. 3. Попереднє схвалення значних правочинiв (надання попередньої згоди на укладення) значних правочинiв, якi можуть виникати протягом 2015 року. 4. Про схвалення значних правочинiв, що можуть вчинятися з АТ «Укрексiмбанк». 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора, щодо дiяльностi товариства у 2014 роцi. 1. З першого питання порядку денного Слухали: Е.Д. Бражко, яка довела до вiдома присутнiх звiт про результати господарської дiяльностi пiдприємства за 2014 р. Формулювання рiшення: Затвердити основнi показники та звiт про результати господарської дiяльностi пiдприємства за 2014 р. Найменування показника Перiод звiтний попереднiй Усього активiв 70 655 49 331 Основнi засоби 11 533 12 140 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - - Запаси 20 984 10 621 Сумарна дебiторська заборгованiсть 34 154 25 503 Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 614 100 Нерозподiлений прибуток 16 556 16 364 Власний капiтал 49 49 Статутний капiтал 20 20 Довгостроковi зобов’язання - - Поточнi зобов’язання 54 030 32 898 Чистий прибуток (збиток) 192 3 963 Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 2 000 2 000 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) - - Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду - - Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 50 50 Пiдсумок голосування: «ЗА» - 2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 2. З другого питання порядку денного Слухали: Е.Д. Бражко про напрямки використання прибутку, утвореного в результатi господарської дiяльностi пiдприємства Формулювання рiшення: Затвердити звiт головного бухгалтера по результатам господарської дiяльностi пiдприємства у 2014 роцi. Дивiденди не нараховувати. Прибуток залишити на рахунку 44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)». Пiдсумок голосування: «ЗА» - 2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 3. З третього питання порядку денного Слухали: Терещенко Л.Г. про попереднє схвалення (надання попередньої згоди на укладення) значних правочинiв, якi можуть виникнути протягом 2015р. Формулювання рiшення: Надати згоду на укладення значних правочинiв (включаючи правочини пов’язанi iз кредитуванням, заставою, придбанням товарiв, основних засобiв, тощо), без обмеження граничної сукупної вартостi, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду в 1 (один) рiк (починаючи з 16.04.2015) та уповноважити Директора товариства Терещенко Л.Г. укладати такi правочини. Пiдсумок голосування: «ЗА» -2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 4. З четвертого питання денного Слухали: директора Терещенко Л.Г. про необхiднiсть вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити значнi правочини, що можуть вчинятися Товариством iз АТ «Укрексiмбанк» протягом одного року та без обмеження граничної сукупної вартостi, з дати прийняття цього рiшення, в частинi укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселiв з реверсом, кредитних договорiв, договорiв (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/iнших осiб перед АТ «Укрексiмбанк» за генеральною (ими) угодою (ами), кредитними договорами, iншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) спiвпрацi Товариства iз АТ «Укрексiмбанк», а також вносити до правочинiв (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселiв з реверсом, кредитних договорiв, договорiв застави/iпотеки, поруки тощо), якi укладенi/будуть укладенi з АТ «Укрексiмбанк» змiни та доповнення, шляхом укладання договорiв про внесення змiн/додаткових договорiв (угод) до таких правочинiв. Вирiшили: Вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити значнi правочини, що можуть вчинятися Товариством iз АТ «Укрексiмбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рiшення та без обмеження граничної сукупної вартостi, в частинi укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселiв з реверсом, кредитних договорiв, договорiв (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/iнших осiб перед АТ «Укрексiмбанк» за генеральною (ими) угодою (ами), генеральними угодами про врахування векселiв з реверсом, кредитними договорами, iншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) спiвпрацi Товариства iз АТ «Укрексiмбанк», а також вносити будь-якi змiни та доповнення до правочинiв (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселiв з реверсом, кредитних договорiв, договорiв застави/iпотеки, поруки тощо), якi укладенi/будуть укладенi з АТ «Укрексiмбанк», шляхом укладання договорiв про внесення змiн/додаткових договорiв (угод) до таких правочинiв. Пiдсумок голосування: «ЗА» - 2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 5. З п’ятого питання порядку денного Слухали: звiт директора Терещенко Л.Г. про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi та тези, щодо необхiдностi дiй, спрямованих на розвиток пiдприємства у 2015 роцi. Формулювання рiшення:. Затвердити звiт директора Терещенко Л.Г. про дiяльнiсть Товариства у 2014 р. Дiяльнiсть пiдприємства у 2014 роцi в цiлому вважати задовiльною. Схвалити подовження кредитування та, в разi необхiдностi, збiльшення загального лiмiту кредитування для поповнення обiгових коштiв у 2015 роцi в рамках Генеральної кредитної угоди № 151109N4 вiд 06.11.2009 року з АТ «Укрексiмбанк» пiд заставу належного пiдприємству на правах власностi майна – виробничих нежитлових примiщень, якi розташованi за адресою просп. Вiдрадний 95 «б» та спiвекструзiйної лiнiї для виготовлення полiетиленової плiвки «EVOLUTION Модель Е, «55/75/55/30 LHE – DW1800 TA», виробництва – CMG S.R.L., Iталiя. Пiдсумок голосування: «ЗА» - 2000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. Голова Загальних зборiв оголосив, що всi питання порядку денного Загальних зборiв розглянуто, Загальнi збори вважаються закритими. Голова загальних зборiв/директор _____________________________ Л.Г.Терещенко Секретар загальних зборiв ___________________________________ О.В. Литовченко Aкцiонер ________________________________О.Б. Жидков


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.