ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 05.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2216 X X
у тому числі:
ПАТ "Укрексiмбанк" м. Київ, (овердрафт),Договiр № 35315Q1 вiд 17.06.2015р17.06.20152216017.06.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 719 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 61186 X X
Усього зобов'язань X 64121 X X
Опис Визначення, облiк та оцiнка зобов`язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 “Зобов`язання”, прийнятiй на Товариствi облiковiй полiтицi. Вибiркова перевiрка дає змогу зробити висновок, що у всiх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському облiку вiдображенi у повному обсязi та вiдповiдають розмiру визнаних засобiв чи витрат. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає - 58841 тис.грн. Короткостроковi кредити – 2216 тис.грн (кредитна лiнiя). Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв – 2136 тис. грн. Поточнi зобов’язання за рахунками з бюджетом – 719 тис.грн. Iншi поточнi зобов’язання – 71 тис.грн. Поточнi зобов’язання з оплати працi 7 тис.грн. Облiк з/плати по облiковому складу ведеться в розрiзi особових рахункiв. Нарахування з/плати здiйснюється вiдповiдно до прийнятої системи оплати працi у повнiй вiдповiдностi з чинним законодавством. Нарахована сума виплати працiвникам за роботу, виконану ними протягом звiтного перiоду, визнається поточним зобов'язанням. Що вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 26 "Виплати працiвникам", яке визначає методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про виплати (у грошовiй i не грошовiй формах) за роботи, виконанi працiвниками, та її розкриття у фiнансовiй звiтностi. Управлiнський персонал не створює резерв вiдпусток (точнiше – забезпечення для вiдшкодування витрат на виплату вiдпусток працiвникам), що передбачено п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» i регламентовано Iнструкцiєю № 291. Розрахунки з пiдзвiтними особами проводяться вiдповiдно до чинного законодавства. Реальнiсть розмiру зобов’язань у фiнансовiй звiтностi Товариства пiдтверджується. Аналiз даних балансу Товариства свiдчить, що в загальному обсязi коштiв пасиву переважають залученi кошти, а саме: o всього джерел за пасивом балансу 82299 тис.грн., з них: - власних - 18178 тис.грн., або 22%. - залучених - 64121 тис.грн., або 78%.