ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 05.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 11533 10414 0 0 11533 10414
будівлі та споруди 8336 8148 0 0 8336 8148
машини та обладнання 2869 2025 0 0 2869 2025
транспортні засоби 141 110 0 0 141 110
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 187 131 0 0 187 131
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 11533 10414 0 0 11533 10414
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди - 50 рокiв; машини та обладнання - 2-10 рокiв; траснпортнi засоби - 10 рокiв; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4-10 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв -15876 тис. грн. Ступiнь їх зносу - 34,4% Ступiнь їх використання - 100 % Сума нарахованого зносу -5462тис. грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає. Обмежень на використання майна емiтента немає. ПРОТОКОЛом № 34 загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Хiмексi» вiд 16 квiтня 2015 року: Схвалено подовження кредитування та, в разi необхiдностi, збiльшення загального лiмiту кредитування для поповнення обiгових коштiв у 2015 роцi в рамках Генеральної кредитної угоди № 151109N4 вiд 06.11.2009 року з АТ «Укрексiмбанк» пiд заставу належного пiдприємству на правах власностi майна – виробничих нежитлових примiщень, якi розташованi за адресою просп. Вiдрадний 95 «б» та спiвекструзiйної лiнiї для виготовлення полiетиленової плiвки «EVOLUTION Модель Е, «55/75/55/30 LHE – DW1800 TA», виробництва – CMG S.R.L., Iталiя.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 18178 16625
Статутний капітал (тис.грн.) 20 20
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 20 20
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 18158 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 18158 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 16605 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 16605 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.