ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 10.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ ХІМЕКСІ ” за ЄДРПОУ 23737832

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
303372 223919
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 4 12
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 1408
Надходження від повернення авансів 3020 28 34
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 156 2
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 273150 ) ( 208679 )
Праці 3105 ( 1745 ) ( 1597 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1707 ) ( 768 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6191 ) ( 6527 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 405 ) ( 2232 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 5210 ) ( 3762 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 576 ) ( 533 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1058 ) ( 1324 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 123 ) ( 1515 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 4997 ) ( 4250 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 14589 715
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 95 ) ( 2846 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -95 -2846
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 23066 17901
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 32502 ) ( 14130 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1857 ) ( 1526 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -11293 2245
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3201 114
Залишок коштів на початок року 3405 100 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 313 -14
Залишок коштів на кінець року 3415 3614 100

Примітки: Звітність підтверджуємо. Директор ТОВ "ЮВМ - аудит" М.Кузуб


Керівник

 

(підпис)

Терещенко Лариса Геннадіївна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бражко Евелiна Дмитрiвна