ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 10.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ ХІМЕКСІ ” за ЄДРПОУ 23737832

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 260323 187829
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 223443 ) ( 172689 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
36880 15140
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1222 206
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 4214 ) ( 2834 )
Витрати на збут 2150 ( 2256 ) ( 2186 )
Інші операційні витрати 2180 ( 5027 ) ( 3923 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
26605 6403
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 2375 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1827 ) ( 1510 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 26823 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
330 4893
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -138 -930
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
192 3963
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 192 3963

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 56158 38829
Витрати на оплату праці 2505 2141 1937
Відрахування на соціальні заходи 2510 766 698
Амортизація 2515 1247 1209
Інші операційні витрати 2520 9255 5918
Разом 2550 69567 48591

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2000 2000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2000 2000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1981.5 1981.5
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 1981.5 1981.5
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Облік витрат виробництва відповідає вимогам П(С)БО № 16 “Витрати”, прийнятій товариством обліковій політиці. Бухгалтерський облік витрат Товариство здійснює на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт, накладних, інших первинних та розрахункових документів. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, і ці витрати достовірно оцінені. Витрати Товариства відображені в “Звіті про фінансові результати ” за період, що підлягав перевірці, склали: o Собівартість реалізованої продукції – 223 443тис.грн. o Адміністративні витрати – 4 214тис.грн. o Витрати на збут – 2 256тис.грн. o Інші операційні витрати – 5 027тис.грн. o Фінансові витрати – 1 827тис.грн. Класифікація та оцінка валового доходу за звітний період здійснена відповідно до П(С)БО № 15 “Доходи”. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу і оцінка доходу достовірно визначена. Критерії визнання доходу, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15, застосовуються окремо до кожної операції. Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Доходи та витрати Товариства відображені в “ Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ”. На нашу думку, інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства. Звітність підтверджуємо. Директор ТОВ "ЮВМ - аудит" М.Кузуб


Керівник

 

(підпис)

Терещенко Лариса Геннадіївна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бражко Евелiна Дмитрiвна