ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 10.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ ХІМЕКСІ ” за ЄДРПОУ 23737832
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Оптова торгівля іншими проміжними продуктами за КВЕД 46.76
Середня кількість працівників1 50    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вул. Чеська 1/22, Київ, Печерський, Київська область, 01042, 044 497-16-40
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 6 5
первісна вартість 1001 19 19
накопичена амортизація 1002 13 14
Незавершені капітальні інвестиції 1005 566 9
Основні засоби: 1010 12140 11533
первісна вартість 1011 15097 15736
знос 1012 2957 4203
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 161 161
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 12873 11708
II. Оборотні активи
Запаси 1100 10621 20984
Виробничі запаси 1101 2979 6977
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 1494 3913
Товари 1104 6148 10094
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 2617 1282
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 20309 30536
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
1344 1058
з бюджетом 1135 942 1209
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 291 69
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 100 3614
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 100 3614
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 234 195
Усього за розділом II 1195 36458 58947
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 49331 70655

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 20
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 49 49
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16364 16556
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 16433 16625
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 9490 53
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 21543 51977
за товари, роботи, послуги 1615 382 758
за розрахунками з бюджетом 1620 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 7
за одержаними авансами 1635 1408 1173
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 75 62
Усього за розділом IІІ 1695 32898 54030
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 49331 70655

Примітки: Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку Товариства з врахуванням вимог Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1”. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат (за яким для визначення фінансового результату звітного періоду зіставлялися доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей), повного висвітлення (фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі), послідовності, обачності, превалювання змісту над формою (операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми), єдиного грошового вимірника (вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у фінансовій звітності проводиться в єдиній грошовій одиниці). Фінансова звітність справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам законодавства. На Товаристві фінансова звітність складалася протягом року своєчасно та представлялася до відповідних контролюючих органів. Валюту балансу підтверджуємо. Директор ТОВ "ЮВМ - аудит" М.Кузуб


Керівник

 

(підпис)

Терещенко Лариса Геннадіївна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бражко Евелiна Дмитрiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.