ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 10.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 10.02.2011
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Розгляд звiту господарської дiяльностi пiдприємства за 2010 р. 2. Напрямки використання прибутку, утвореного в результатi господарської дiяльностi пiдприємства. 3. Проведення належних заходiв для адаптацiї товариства до вимог дiючого законодавства: - переведення акцiй товариства у бездокументарну форму; - змiнення назви товариства; - приведення у вiдповiднiсть статутних та внутрiшнiх положень. 4. Надання в оренду офiсного примiщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Г.Сковороди, 17-г, i належить пiдприємству на правах власностi. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Директор ПрАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. Результати розгляду питань порядку денного: 1. З першого питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити звiт про результати господарської дiяльностi пiдприємства за 2010 р. 2. З другого питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити звiт головного бухгалтера по результатам господарської дiяльностi пiдприємства у 2010 роцi. Дiяльнiсть пiдприємства у 2010 роцi в цiлому вважати задовiльною. Прибуток утворений у звiтному роцi частково спрямувати на покриття збиткiв минулого року. Залишок прибутку залишити не розподiленим. Дивiденди не нараховувати. 3. З третього питання порядку денного прийнято рiшення: 3.1. Прийняти рiшення про переведення випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. 3.2. Обрати депозитарiй Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", який буде обслуговувати випуск акцiй. 3.3. Обрати зберiгача Товариство АТ "Укрексiмбанк", у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. 4.3. Визначити дату припинення ведення реєстру - 11.04.2011 року. 3.5. Визначити дату припинення операцiй - 31.03.2011 року. 3.6. Повiдомити персонально акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про дематерiалiзацiю акцiй не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв вiд дати прийняття рiшення шляхом направлення поштою простих листiв. 3.7. Визначити, що вилучення сертифiкатiв акцiй буде здiйснюватись шляхом надсилання акцiонерами сертифiкатiв поштою простими листами на iм'я директора ЗАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. на адресу Товариства 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22 пiсля депонування глобального сертифiкату до 01.07.2011 р. Директору Товариства Терещенко Л.Г. створити комiсiю по вилученню та знищенню сертифiкатiв акцiй Товариства. 3.8. Затвердити рiшення про переведення випуску акцiй, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування, оформити окремим протоколом загальних зборiв акцiонерiв Товариства, який доручити пiдписати директору, головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв та вважати його невiд`ємною частиною цього протоколу. 3.9. Доручити директору забезпечити проведення дематерiалiзацiї акцiй Товариства. 3.10. Припинити дiю договору на ведення реєстру власникiв № 198-Р вiд "02".10.2010 р., укладеного з ТОВ депозитарно-клiрингова компанiя "Український реєстратор", та усiх додаткових угод, укладених до цього договору з дати передачi реєстру. 3.11. Уповноважити ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та вносилися змiни до системи реєстру. Протягом 20 робочих днiв з дати передачi реєстру реєстроутримувачем прийняти вiд реєстроутримувача первиннi документи, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та вносилися змiни до системи реєстру. Передачу первинних документiв оформити актом приймання-передавання, який доручити пiдписати вiд iменi Товариства директора ЗАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. 3.12. Змiнити найменування Закрите акцiонерне товариство "Хiмексi" на Приватне акцiонерне товариство "Хiмексi". 3.13. Затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, уповноважити Директора Терещенко Л.Г. на пiдписання вiд iменi акцiонерiв Статуту в новiй редакцiї, доручити Директору Терещенко Л.Г. забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї в порядку, визначеному чинним законодавством України. 3.14. Затвердити внутрiшнi положення Товариства, а саме: Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення директора, Положення про ревiзора.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 25.11.2011
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину (необхiднiсть отримання банкiвського кредиту пiд заставу нерухомого майна Товариства - нежилi примiщення з №1 по № 36, №№ I, II (групи примiщень №1) виробничi, загальною площею 2133,4 м2, якi розташованi за адресою: м.Київ, пр-т Вiдрадний 95-Б, лiтера Ж). Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Директор ПрАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Директор ПрАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердити обрання лiчильної комiсiї в особi Бражко Е.Д. 2. 1. В рамках дiючої Генеральної угоди вiд 06.11.2009 № 151109N40, укладеної з АТ "Укрексiмбанк" вiдкрити вiдновлювальну кредитну лiнiю в сумi 6 000 000 грн. строком дiї 12 мiсяцiв. 2. Уповноважити директора ПрАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. та Головного бухгалтера Бражко Е.Д. на укладання кредитного договору та додаткової угоди до Генеральної угоди вiд 06.11.2009 № 151109N40, укладеної з АТ "Укрексiмбанк".


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.03.2012
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хімексі» 23 березня 2012 року м. Київ Порядок денний: 1. Затвердження річного звіту товариства за 2011 р. 2. Розподіл прибутку товариства, утвореного за 2011р. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, щодо діяльності товариства у 2011 році. 4. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть виникати протягом 2012 року. 5. Затвердження умов трудового контракту з директором товариства. 1. З першого питання порядку денного Слухали: Е.Д. Бражко, яка довела до відома присутніх звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2011 р. Формулювання рішення: Затвердити основні показники та звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2011 р. Підсумок голосування: «ЗА» - 2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 2. З другого питання порядку денного Слухали: Е.Д. Бражко про напрямки використання прибутку, утвореного в результаті господарської діяльності підприємства Формулювання рішення: Затвердити звіт головного бухгалтера по результатам господарської діяльності підприємства у 2011 році. Прибуток утворений у звітному році частково спрямувати на придбання обладнання для виробництва поліетиленових плівок (екструзійної лінії EVOLUTION модель Е тип «55/75/5530 LHE-DW 1800TA »). Директора Терещенко Л.Г уповноважити на укладання контракту на придбання обладнання. Залишок прибутку залишити не розподіленим. Дивіденди не нараховувати. Підсумок голосування: «ЗА» - 2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 3. З третього питання порядку денного Слухали: звіт директора Терещенко Л.Г. про діяльність Товариства у 2011 р. Формулювання рішення:. Затвердити звіт директора Терещенко Л.Г. про діяльність Товариства у 2011 р. Діяльність підприємства у 2011 році в цілому вважати задовільною. Підсумок голосування: «ЗА» - 2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 4. З четвертого питання порядку денного Слухали: Жидкова О.Б. про надання попереднє схвалення значних правочинів, які можуть виникнути протягом 2012р. Формулювання рішення: Схвалити значні правочини, які можуть виникнути протягом 2012р., у тому числі пов`язані з кредитуванням, придбанням товарів, основних засобів, тощо та уповноважити директора Терещенко Л.Г. на укладення правочинів. Підсумок голосування: «ЗА» -2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 5. З п`ятого питання порядку денного Слухали: Жидкова О.Б. про затвердження умов трудового контракту з директором товариства. Формулювання рішення: Затвердити умови трудового контракту з директором товариства Терещенко Л.Г. та надати повноваження його підписання від товариства Заступнику директора Жидкову О.Б. Підсумок голосування: «ЗА» -2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. Голова Загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуто, Загальні збори вважаються закритими. Голова загальних зборів _____________________________________Жидков О.Б. Секретар загальних зборів ___________________________________Перевозник І.В. Директор___________________________________________________Терещенко


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.03.2013
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ № 30 загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хімексі» 29 березня 2013 року м. Київ Дата проведення зборів 29 березня 2013 року. Час початку реєстрації учасників зборів 12 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації учасників зборів 12 год. 15 хв. Час відкриття зборів 12 год. 15 хв. Час закриття зборів 14 год. 20 хв. Кількість осіб, включених до реєстру, які мають право на участь у зборах - 2 (дві), які у сукупності володіють 100% від загальної кількості голосів. Кількість та відсоток голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 2 ( дві ), що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Директор Терещенко Л.Т. відкрила загальні збори акціонерів ПрАТ «Хімексі» та запропонувала обрати головою загальних зборів Жидкова О.Б., секретарем загальних зборів Перевозник І.В. Голосували: «ЗА» - 2 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЬ» - немає. Вирішили: обрати головою загальних зборів Жидкова О.Б., секретарем загальних зборів Перевозник І.В. Порядок денний: 1. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р. 2. Розподіл прибутку товариства, утвореного за 2012р. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, щодо діяльності товариства у 2012 році. 4. Попереднє схвалення (надання попередньої згоди на укладення) значних правочинів, які можуть виникати протягом 2013 року. 5. Внесення змін у Статут підприємства. 1. З першого питання порядку денного Слухали: Е.Д. Бражко, яка довела до відома присутніх звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2012 р. Формулювання рішення: Затвердити основні показники та звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2012 р. Підсумок голосування: «ЗА» - 2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 2. З другого питання порядку денного Слухали: Е.Д. Бражко про напрямки використання прибутку, утвореного в результаті господарської діяльності підприємства Формулювання рішення: Затвердити звіт головного бухгалтера по результатам господарської діяльності підприємства у 2012 році. Дивіденди не нараховувати. Прибуток залишити на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Підсумок голосування: «ЗА» - 2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 3. З третього питання порядку денного Слухали: звіт директора Терещенко Л.Г. про діяльність Товариства у 2012 р. Формулювання рішення:. Затвердити звіт директора Терещенко Л.Г. про діяльність Товариства у 2012 р. Діяльність підприємства у 2012 році в цілому вважати задовільною. Підсумок голосування: «ЗА» - 2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 4. З четвертого питання порядку денного Слухали: Жидкова О.Б. про попереднє схвалення (надання попередньої згоди на укладення) значних правочинів, які можуть виникнути протягом 2013р. Формулювання рішення: Надати згоду на укладення значних правочинів (включаючи правочини пов’язані із кредитуванням, заставою, придбанням товарів, основних засобів, тощо), граничною сукупною вартістю 50 000 000 гривень, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду в 1 (один) рік (починаючи з 29.03.2013) та уповноважити Директора товариства Терещенко Л.Г. укладати такі правочини. Підсумок голосування: «ЗА» -2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 5. З п`ятого питання порядку денного Слухали: Жидкова О.Б. про необхідність внесення наступних змін у п. 1. «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Статуту Товариства: 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ» (далі за текстом – Товариство) створено 23 жовтня 1995 року як Закрите акціонерне товариство «Хімексі». 1.2. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 10 лютого 2011 року у зв’язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» найменування Закритого акціонерного товариства «Хімексі» змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ». 1.4. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСВО «ХІМЕКСІ» є правонаступником щодо всіх прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства «Хімексі». 1.5. Повне найменування Товариства українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ» 1.6. Скорочене найменування Товариства українською мовою – ПРАТ «ХІМЕКСІ». 1.7. Усі вищенаведені найменування є виключною власністю Товариства і не можуть використовуватися іншими юридичним і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства. 1.8. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Чеська, 1/22. Зміни до Статуту Товариства запропоновано затвердити шляхом їх викладення у окремому Додатку до Статуту. Уповноважити директора Товариства Терещенко Л.Г. підписати від імені акціонерів зміни окремим Додатком до Статуту Товариства та забезпечити проведення державної реєстрації змін до Статуту. Формулювання рішення: 1. Затвердити зміни окремим Додатком до Статуту Товариства. 2. Директору Товариства Терещенко Л.Г. забезпечити проведення державної реєстрації змін до Статуту. Підсумок голосування: «ЗА» -2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. Голова Загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуто, Загальні збори вважаються закритими. Голова загальних зборів _____________________________________Жидков О.Б. Секретар загальних зборів ___________________________________Перевозник І.В. Директор___________________________________________________Терещенко Л.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 17.12.2013
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ № 31 позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Хімексі» « 17 » грудня 2013 року м. Київ Дата проведення зборів «17» грудня 2013 року. Час початку реєстрації учасників зборів 16 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації учасників зборів 16 год. 15 хв. Час відкриття зборів 16 год. 15 хв. Час закриття зборів 16 год. 45 хв. Кількість осіб, включених до реєстру, які мають право на участь у зборах - 2 (дві), які у сукупності володіють 100% від загальної кількості голосів. Кількість та відсоток голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 2 ( дві ), що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Директор Терещенко Л.Т. відкрила позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Хімексі» та запропонувала обрати головою позачергових загальних зборів Жидкова О.Б., секретарем позачергових загальних зборів Перевозник І.В. Голосували: «ЗА» - 2 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на позачергових загальних зборах. «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЬ» - немає. Вирішили: обрати головою позачергових загальних зборів Жидкова О.Б., секретарем позачергових загальних зборів Перевозник І.В. Порядок денний: Затвердження правочинів після їх впровадження. Слухали: Директора Терещенко Л.Г. про необхідність затвердження значних правочинів після їх впровадження. Формулювання рішення: Затвердити впровадження значних правочинів, а саме підписання: - кредитного договору від 17.12.2013 №151313К20; - додаткової угоди від 17.12.2013 №9 до Генеральної угоди від 06.11.2009 №151109N4; - додаткової угоди №1 від 17.12.2013 до кредитного договору від 23.05.2013 №151313V5; - додаткової угоди № 13 від 10.12.2013 до Генеральної угоди про врахування векселів з реверсом від 21.05.2012р.№ 35312Q1; - додаткової угоди №1 до договору застави від 01.03.2011 №151111Z26; - додаткової угоди №2 до договору іпотеки від 06.11.2009 №151109Z139. Підсумок голосування: «ЗА» - 2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на позачергових загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на позачергових загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на позачергових загальних зборах. Рішення прийняте. Голова позачергових загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного позачергових загальних зборів розглянуто, позачергові загальні збори вважаються закритими. Голова позачергових загальних зборів ___________________________________Жидков О.Б. Секретар позачергових загальних зборів ______________________________Перевозник І.В. Директор___________________________________________________Терещенко Л.Г.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ № 32 загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хімексі» 18 квітня 2014 року м. Київ Дата проведення зборів 18 квітня 2014 року. Час початку реєстрації учасників зборів 12 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації учасників зборів 12 год. 15 хв. Час відкриття зборів 12 год. 15 хв. Час закриття зборів 14 год. 20 хв. Кількість осіб, включених до реєстру, які мають право на участь у зборах - 2 (дві), які у сукупності володіють 100% від загальної кількості голосів. Кількість та відсоток голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 2 ( дві ), що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Директор Терещенко Л.Т. відкрила загальні збори акціонерів ПрАТ «Хімексі» та запропонувала обрати головою загальних зборів Жидкова О.Б., секретарем загальних зборів Перевозник І.В. Голосували: «ЗА» - 2 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЬ» - немає. Вирішили: обрати головою загальних зборів Жидкова О.Б., секретарем загальних зборів Перевозник І.В. Порядок денний: 1. Затвердження річного звіту товариства за 2013 р. 2. Розподіл прибутку товариства, утвореного за 2013р. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, щодо діяльності товариства у 2013 році. 4. Попереднє схвалення (надання попередньої згоди на укладення) значних правочинів, які можуть виникати протягом 2014 року. 1. З першого питання порядку денного Слухали: Е.Д. Бражко, яка довела до відома присутніх звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2013 р. Формулювання рішення: Затвердити основні показники та звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2013 р. Усього активів 49 331 51 270 Основні засоби 12 140 13 095 Запаси 10 621 13 337 Сумарна дебіторська заборгованість 25 503 23 806 Грошові кошти та їх еквіваленти 100 - Нерозподілений прибуток 16 364 12 401 Власний капітал 49 49 Статутний капітал 20 20 Поточні зобов’язання 32 898 38 800 Чистий прибуток (збиток) 3 963 5 992 Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 000 2 000 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 50 47 Підсумок голосування: «ЗА» - 2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 2. З другого питання порядку денного Слухали: Е.Д. Бражко про напрямки використання прибутку, утвореного в результаті господарської діяльності підприємства Формулювання рішення: Затвердити звіт головного бухгалтера по результатам господарської діяльності підприємства у 2013 році. Дивіденди не нараховувати. Прибуток залишити на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Підсумок голосування: «ЗА» - 2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 3. З третього питання порядку денного Слухали: звіт директора Терещенко Л.Г. про діяльність Товариства у 2013 році та тези, щодо необхідності дій, спрямованих на розвиток підприємства у 2014 році. Формулювання рішення:. Затвердити звіт директора Терещенко Л.Г. про діяльність Товариства у 2013 р. Діяльність підприємства у 2013 році в цілому вважати задовільною. Схвалити необхідність додаткового кредитування для поповнення обігових коштів у 2014 році в рамках Генеральної кредитної угоди № 151109N4 від 06.11.2009 року з АТ «Укрексімбанк» та надати під заставу належне підприємству на правах власності обладнання - співекструзійну лінію для виготовлення поліетиленової плівки «EVOLUTION Модель Е, «55/75/55/30 LHE – DW1800 TA», виробництва – CMG S.R.L., Італія. Підсумок голосування: «ЗА» - 2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 4. З четвертого питання порядку денного Слухали: Жидкова О.Б. про попереднє схвалення (надання попередньої згоди на укладення) значних правочинів, які можуть виникнути протягом 2014р. Формулювання рішення: Надати згоду на укладення значних правочинів (включаючи правочини пов’язані із кредитуванням, заставою, придбанням товарів, основних засобів, тощо), граничною сукупною вартістю 70 000 000 гривень, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду в 1 (один) рік (починаючи з 18.04.2014) та уповноважити Директора товариства Терещенко Л.Г. укладати такі правочини. Підсумок голосування: «ЗА» -2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. Голова Загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуто, Загальні збори вважаються закритими. Голова загальних зборів _____________________________________Жидков О.Б. Секретар загальних зборів ___________________________________Перевозник І.В. Директор___________________________________________________Терещенко Л.Г.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.