ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 10.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бражко Евелiна Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища, Київський iнститут народного господарства, Iнженер-економiст
6) стаж роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Госпрозрахунковий пiдроздiл "Енерготехнологiя та iнформатика" Нацiонального диспетчерського центру - iнженер-програмист.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.08.1998, на невизначений термін
9) опис Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера: 1. Здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, зберiганням власностi пiдприємства. 2. Формувати у вiдповiдностi до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячи з структури та особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. 3. Очолювати роботу з пiдготування та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, що застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими непередбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiї, контролю за проведенням господарських операцiй, дотриманням технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї та порядку документообiгу. 4. Забезпечувати рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi на пiдприємствi та в його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робот та застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм та методiв облiку та контролю, формування та своєчасне надання повної та досвiдної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майнове положення, доходи та витрати, а також розробку та здiйснення заходiв, направлених на змiцнення фiнансової дисциплiни. 5. Органiзовувати облiк майна, обов'язкiв та господарських операцiй, основних засобiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей та грошових коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва та обiгу, виконання кошторисiв видаткiв, реалiзацiї продукцiї, виконання робот (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових та кредитних операцiй. 6. Забезпечувати законнiсть, своєчаснiсть та правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт, що виконуються, розрахунки з заробiтної платнi, правильне нарахування та перерахування податкiв та зборiв до бюджету, страхових внескiв до державних соцiальних фондiв, платежiв до банкiвських установ, засобiв на формування капiтальних вкладень, погашення у встановленi строки заборгованостей банкам по судах, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання робiтникiв пiдприємства. 7. Здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, витрати фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв робiтникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiї основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей та грошових коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi , а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. 8. Приймати участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку та звiтностi у цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, усунення втрат. 9. Приймати заходи по запобiганню нестач, незаконних витрат грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового та господарського законодавства. Приймає участь у оформленi матерiалiв по нестачам та розкраданню грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передання у разi необхiдностi цих матерiалiв до слiдчих та судових органiв. 10. Вживати заходiв з накопичення фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. 11. Вести роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової та касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат , законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення та надання їх у встановленому порядку до архiву. 12. Забезпечувати складання балансу та оперативних звiтiв про доходи та витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської та статистичної звiтностi, надання їх у встановленому порядку до вiдповiдних органiв. 13. Надавати методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу. 14. Керувати працiвниками бухгалтерiї. Головний бухгалтер має право: 1. Надавати пiдлеглим йому працiвникам та службам доручання, завдання з кола питань, що входять до його функцiональних обов'язкiв. 2. Контролювати своєчасне виконання завдань та доручень пiдлеглими. 3. Запитувати та отримувати необхiднi матерiали та документи, що вiдносяться до питань дiяльностi Головного бухгалтера. 4. Вступати до взаємовiдносин з пiдроздiлами стороннiх установ та органiзацiй для рiшення оперативних питань виробничої дiяльностi , що входить до компетенцiї Головного бухгалтера. 5. Представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях з питань, що вiдносяться до компетенцiї Головного бухгалтера. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перелiк попереднiх посад - iнженер-програмист, головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Терещенко Лариса Геннадiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** Вища, КДУ iм..Т.Г. Шевченко, математик
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Спiльне Українсько-росiйське пiдприємство ТОВ "ГЕЛЛА" - директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2010, на невизначений термін
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є пiдзвiтним Загальним зборам та органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. П рава та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Директора Товариства, а також трудовим контрактом, що укладається з ним. До компетенцiї Директора належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, зокрема: 1) розробка та подання на затвердження Загальних зборiв проектiв: а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства; б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо; в) iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та подання на розгляд та затвердження Загальними зборами рiчних звiтiв Товариства; 5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв Товариства, що регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; 6) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю; 7) розробка та затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених бюджетiв Товариства) його працiвникiв (окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються загальними зборами); призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; 8) пiдбiр працiвникiв Товариства та укладення з ними трудових договорiв (окрiм працiвникiв, пiдписання трудових договiр з якими чинним законодавством України та Статутом здiйснюють iншi особи); 9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, Статутом та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства) договорiв Товариства та органiзацiя їх виконання; укладення (за погодженням iз загальними зборами) та виконання колективного договору Товариства; 10) представлення iнтересiв Товариства у судових органах та органах державної влади та управлiння; подання вiд iменi Товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; 11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та Статутом; 12) скликання та органiзацiя проведення Загальних зборiв у порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства; 13) виконання iнших повноважень, що передбаченi чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Змiна компетенцiї Директора вiдбувається шляхом внесення вiдповiдних змiн та доповнень до Статуту. Директор, в межах своєї компетенцiї, має право: 1) розпоряджатися коштами та майном Товариства; 2) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї; 3) пiдписувати довiреностi, векселi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято органом Товариства в межах його компетенцiї та у порядку, встановленому Статутом; 4) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 5) пiдписувати звiтну, фiнансову, банкiвську та iншу документацiю; 6) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 7) в межах власної компетенцiї видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 8) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 9) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства. Директор має право першого пiдпису фiнансових документiв, яке застосовується ними з урахуванням вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства. Директор самостiйно приймає рiшення в межах його компетенцiї шляхом видання наказiв, розпоряджень та iнших актiв або шляхом укладення (пiдписання) договорiв, iнших правочинiв та вчинення iнших дiй вiд iменi Товариства Директор має право призначати заступника(iв) Директора. Розподiл обов'язкiв мiж Директором та його заступником(ами) здiйснюється згiдно з вiдповiдним наказом Директора. Заступник(и) Директора в межах своєї компетенцiї мають право без довiреностi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та Статутом. У разi тимчасової вiдсутностi через вiдрядження, вiдпустку, тимчасову непрацездатнiсть тощо Директор видає наказ, у якому визначає особу (осiб) з числа своїх заступникiв, якiй вiн тимчасово передає власнi повноваження, та обсяг повноважень, що передаються. Директор на вимогу акцiонерiв, органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Директор несе повну вiдповiдальнiсть перед Товариством та його акцiонерами за результати його дiяльностi, в тому числi за збитки, заподiянi Товариству його дiями. Заступник(и) Директора несе(уть) вiдповiдальнiсть перед Товариством та його акцiонерами за стан роботи у вiдповiдних напрямках дiяльностi Товариства згiдно розподiлу обов'язкiв. Зовнiшньоекономiчнi угоди, укладенi Товариством, пiдписуються Директором Товариства або уповноваженою ним особою за довiренiстю. Векселi, iншi грошовi зобов'язання Товариства пiдписуються Директором Товариства, або одним з його заступникiв, або особою, уповноваженою Директором за довiренiстю, та головним бухгалтером Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перелiк попереднiх посад - iнженер-математик, iнженер-програмист, головний бухгалтер, заступник директора з фiнансiв, директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Головний бухгалтерБражко Евелiна Дмитрiвнад/н, д/н, д/н000000
ДиректорТерещенко Лариса Геннадiївнад/н, д/н, д/н1000501000000
Усього 1000 50 1000 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.