ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 10.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 53 X X
у тому числі:
ПАТ "Укрексiмбанк" м. Київ, (овердрафт),Договір № 151314V3 від 23.05.2014р23.05.201453022.05.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 758 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 53219 X X
Усього зобов'язань X 54030 X X
Опис Визначення, облік та оцінка зобов`язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 “Зобов`язання”, прийнятій на Товаристві обліковій політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру визнаних засобів чи витрат. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 51977тис.грн. Короткострокові кредити – 53тис.грн. (Договір № 151314V3 від 23.05.2014р. (кредитна лінія). Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів – 1173тис. грн. Поточні зобов’язання за рахунками з бюджетом – 758тис.грн. Інші поточні зобов’язання – 62тис.грн. Поточні зобов’язання з оплати праці 7тис.грн. Облік з/плати по обліковому складу ведеться в розрізі особових рахунків. Нарахування з/плати здійснюється відповідно до прийнятої системи оплати праці у повній відповідності з чинним законодавством. Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням. Що відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", яке визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності. Розрахунки з підзвітними особами проводяться відповідно до чинного законодавства. Реальність розміру зобов’язань у фінансовій звітності Товариства підтверджується.