ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 10.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 9490 X X
у тому числі:
ПАТ "Укрексiмбанк" м. Київ, (овердрафт),Договір № 151313V5 від 23.05.2013р23.05.20131934022.05.2014
ПАТ "Укрексiмбанк" м. Київ, Договір №151313К717.12.20136000016.12.2014
ПАТ "Укрексiмбанк" м. Київ, Угода №35312Q121.05.20121556021.05.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 382 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 23026 X X
Усього зобов'язань X 32898 X X
Опис Визначення, облік та оцінка зобов`язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 “Зобов`язання”, прийнятій на Товаристві обліковій політиці. Поточні зобов’язання з оплати праці відсутні. Облік з/плати по обліковому складу ведеться в розрізі особових рахунків. Нарахування з/плати здійснюється відповідно до прийнятої системи оплати праці у повній відповідності з чинним законодавством. Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням. Що відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", яке визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності. Аналіз даних балансу Товариства свідчить, що в загальному обсязі коштів пасиву переважають залучені кошти.