ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 10.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.03.1999200/10/199Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй обл.UA4000042873Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні102000200000
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за реєстрацiйний №200/10/1/99 дата реєстрацiї 11.03.1999р. втратило чиннiсть.
25.03.2011127/10/1/11Територіальне Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областiUA4000116677Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні10200020000100
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску за реєстрацiйним № 127/10/1/11 дата реєстрацiї 25.03.2011 було видане у зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства.