ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 10.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Терещенко Лариса Геннадіївна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

10.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ ХІМЕКСІ ”
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 23737832
4. Місцезнаходження д/н, Київська область, Печерський, Київ, 01042, вул. Чеська 1/22
5. Міжміський код, телефон та факс 044 497-16-40, 497-1688
6. Електронна поштова адреса info@himexi.com.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

67, Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

08.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://himexi.pat.ua/emitents/reports/year/2013

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

10.04.2014

(дата)