ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ ХІМЕКСІ ” за ЄДРПОУ 23737832
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Оптова торгівля іншими проміжними продуктами за КВЕД 46.76
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 223156 224048
Погашення векселів одержаних 015 9715 0
Покупців і замовників авансів 020 2456 1647
Повернення авансів 030 0 120
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 3 2
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 10 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 186 3
Інші надходження 080 21 22
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (221625) (217903)
Авансів 095 (986) (380)
Повернення авансів 100 (138) (2)
Працівникам 105 (1377) (1251)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (3035) (1651)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (30) (50)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (684) (684)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (512) (472)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (3080) (1351)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 4080 2098
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 4080 2098
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (2121) (365)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -2121 -365
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -2121 -365
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 23496 32015
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (24593) (32405)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (870) (1344)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1967 -1734
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1967 -1734
Чистий рух коштів за звітний період 400 -8 -1
Залишок коштів на початок року 410 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 8 1
Залишок коштів на кінець року 430 0 0

Примітки: Фінансову звітність підтверджено аудиторською фірмою ТОВ "ЮВМ - аудит". Директор ТОВ "ЮВМ - аудит" М.Кузуб.


Керівник

 

(підпис)

Колесник Ігор Петрович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Терещенко Лариса Геннадiївна