ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ ХІМЕКСІ ” за ЄДРПОУ 23737832
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 07774
Вид економічної діяльності Оптова торгівля іншими проміжними продуктами за КВЕД 46.76
Середня кількість працівників 47    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса вул. Чеська 1/22, Київ, м.Київ р-н 01042 м.Київ вул. Чеська, будинок 1/22, Київська область, 01042
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 5 3
первісна вартість 011 15 15
накопичена амортизація 012 10 12
Незавершені капітальні інвестиції 020 592 475
Основні засоби:
залишкова вартість 030 9350 13095
первісна вартість 031 10675 14844
знос 032 1325 1749
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 141 145
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 10088 13718
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 4604 4145
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 1129 1395
Товари 140 9354 7797
Векселі одержані 150 0 4383
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 18449 18048
первісна вартість 161 18449 18048
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 1458 0
за виданими авансами 180 402 1084
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 796 291
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 0 0
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 275 409
Усього за розділом II 260 36467 37552
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 46555 51270


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 20 20
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 49 49
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 6409 12401
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 6478 12470
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 6815 5718
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 31254 29761
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 1647 2456
з бюджетом 550 255 778
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 0 0
з оплати праці 580 0 0
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 106 87
Усього за розділом IV 620 40077 38800
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 46555 51270
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Фінансову звітність підтверджено аудиторською фірмою ТОВ "ЮВМ - аудит". Директор ТОВ "ЮВМ - аудит" М.Кузуб.


Керівник

 

(підпис)

Терещенко Лариса Геннадiївна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бражко Евелiна Дмитрiвна