ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 10.02.2011
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Розгляд звiту господарської дiяльностi пiдприємства за 2010 р. 2. Напрямки використання прибутку, утвореного в результатi господарської дiяльностi пiдприємства. 3. Проведення належних заходiв для адаптацiї товариства до вимог дiючого законодавства: - переведення акцiй товариства у бездокументарну форму; - змiнення назви товариства; - приведення у вiдповiднiсть статутних та внутрiшнiх положень. 4. Надання в оренду офiсного примiщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Г.Сковороди, 17-г, i належить пiдприємству на правах власностi. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Директор ПрАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. Результати розгляду питань порядку денного: 1. З першого питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити звiт про результати господарської дiяльностi пiдприємства за 2010 р. 2. З другого питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити звiт головного бухгалтера по результатам господарської дiяльностi пiдприємства у 2010 роцi. Дiяльнiсть пiдприємства у 2010 роцi в цiлому вважати задовiльною. Прибуток утворений у звiтному роцi частково спрямувати на покриття збиткiв минулого року. Залишок прибутку залишити не розподiленим. Дивiденди не нараховувати. 3. З третього питання порядку денного прийнято рiшення: 3.1. Прийняти рiшення про переведення випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. 3.2. Обрати депозитарiй Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", який буде обслуговувати випуск акцiй. 3.3. Обрати зберiгача Товариство АТ "Укрексiмбанк", у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. 4.3. Визначити дату припинення ведення реєстру - 11.04.2011 року. 3.5. Визначити дату припинення операцiй - 31.03.2011 року. 3.6. Повiдомити персонально акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про дематерiалiзацiю акцiй не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв вiд дати прийняття рiшення шляхом направлення поштою простих листiв. 3.7. Визначити, що вилучення сертифiкатiв акцiй буде здiйснюватись шляхом надсилання акцiонерами сертифiкатiв поштою простими листами на iм'я директора ЗАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. на адресу Товариства 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22 пiсля депонування глобального сертифiкату до 01.07.2011 р. Директору Товариства Терещенко Л.Г. створити комiсiю по вилученню та знищенню сертифiкатiв акцiй Товариства. 3.8. Затвердити рiшення про переведення випуску акцiй, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування, оформити окремим протоколом загальних зборiв акцiонерiв Товариства, який доручити пiдписати директору, головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв та вважати його невiд`ємною частиною цього протоколу. 3.9. Доручити директору забезпечити проведення дематерiалiзацiї акцiй Товариства. 3.10. Припинити дiю договору на ведення реєстру власникiв № 198-Р вiд "02".10.2010 р., укладеного з ТОВ депозитарно-клiрингова компанiя "Український реєстратор", та усiх додаткових угод, укладених до цього договору з дати передачi реєстру. 3.11. Уповноважити ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та вносилися змiни до системи реєстру. Протягом 20 робочих днiв з дати передачi реєстру реєстроутримувачем прийняти вiд реєстроутримувача первиннi документи, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та вносилися змiни до системи реєстру. Передачу первинних документiв оформити актом приймання-передавання, який доручити пiдписати вiд iменi Товариства директора ЗАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. 3.12. Змiнити найменування Закрите акцiонерне товариство "Хiмексi" на Приватне акцiонерне товариство "Хiмексi". 3.13. Затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, уповноважити Директора Терещенко Л.Г. на пiдписання вiд iменi акцiонерiв Статуту в новiй редакцiї, доручити Директору Терещенко Л.Г. забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї в порядку, визначеному чинним законодавством України. 3.14. Затвердити внутрiшнi положення Товариства, а саме: Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення директора, Положення про ревiзора.


Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 25.11.2011
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину (необхiднiсть отримання банкiвського кредиту пiд заставу нерухомого майна Товариства - нежилi примiщення з №1 по № 36, №№ I, II (групи примiщень №1) виробничi, загальною площею 2133,4 м2, якi розташованi за адресою: м.Київ, пр-т Вiдрадний 95-Б, лiтера Ж). Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Директор ПрАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Директор ПрАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердити обрання лiчильної комiсiї в особi Бражко Е.Д. 2. 1. В рамках дiючої Генеральної угоди вiд 06.11.2009 № 151109N40, укладеної з АТ "Укрексiмбанк" вiдкрити вiдновлювальну кредитну лiнiю в сумi 6 000 000 грн. строком дiї 12 мiсяцiв. 2. Уповноважити директора ПрАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. та Головного бухгалтера Бражко Е.Д. на укладання кредитного договору та додаткової угоди до Генеральної угоди вiд 06.11.2009 № 151109N40, укладеної з АТ "Укрексiмбанк".


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.03.2012
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ № 29 загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хімексі» 23 березня 2012 року м. Київ Порядок денний: 1. Затвердження річного звіту товариства за 2011 р. 2. Розподіл прибутку товариства, утвореного за 2011р. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, щодо діяльності товариства у 2011 році. 4. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть виникати протягом 2012 року. 5. Затвердження умов трудового контракту з директором товариства. 1. З першого питання порядку денного Слухали: Е.Д. Бражко, яка довела до відома присутніх звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2011 р. Формулювання рішення: Затвердити основні показники та звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2011 р. Підсумок голосування: «ЗА» - 2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 2. З другого питання порядку денного Слухали: Е.Д. Бражко про напрямки використання прибутку, утвореного в результаті господарської діяльності підприємства Формулювання рішення: Затвердити звіт головного бухгалтера по результатам господарської діяльності підприємства у 2011 році. Прибуток утворений у звітному році частково спрямувати на придбання обладнання для виробництва поліетиленових плівок (екструзійної лінії EVOLUTION модель Е тип «55/75/5530 LHE-DW 1800TA »). Директора Терещенко Л.Г уповноважити на укладання контракту на придбання обладнання. Залишок прибутку залишити не розподіленим. Дивіденди не нараховувати. Підсумок голосування: «ЗА» - 2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 3. З третього питання порядку денного Слухали: звіт директора Терещенко Л.Г. про діяльність Товариства у 2011 р. Формулювання рішення:. Затвердити звіт директора Терещенко Л.Г. про діяльність Товариства у 2011 р. Діяльність підприємства у 2011 році в цілому вважати задовільною. Підсумок голосування: «ЗА» - 2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 4. З четвертого питання порядку денного Слухали: Жидкова О.Б. про надання попереднє схвалення значних правочинів, які можуть виникнути протягом 2012р. Формулювання рішення: Схвалити значні правочини, які можуть виникнути протягом 2012р., у тому числі пов`язані з кредитуванням, придбанням товарів, основних засобів, тощо та уповноважити директора Терещенко Л.Г. на укладення правочинів. Підсумок голосування: «ЗА» -2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. 5. З п`ятого питання порядку денного Слухали: Жидкова О.Б. про затвердження умов трудового контракту з директором товариства. Формулювання рішення: Затвердити умови трудового контракту з директором товариства Терещенко Л.Г. та надати повноваження його підписання від товариства Заступнику директора Жидкову О.Б. Підсумок голосування: «ЗА» -2 голосiв, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийняте. Голова Загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуто, Загальні збори вважаються закритими. Голова загальних зборів _____________________________________Жидков О.Б. Секретар загальних зборів ___________________________________Перевозник І.В. Директор___________________________________________________Терещенко