ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

№ 1- 27 14/03/13 А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (звіт незалежного аудитора) незалежної аудиторської фірми ТОВ “ЮВМ – аудит” щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ХІМЕКСІ" станом на 31 грудня 2012р. м.Київ “ 14” березня “ 2013р. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Загальним зборам Учасників Приватного акціонерного товариства "ХІМЕКСІ". Приватне акціонерне товариство “ХІМЕКСІ”. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23737832. Юридична адреса: м. Київ, вул. Чеська 1/22. Виписка серії ААВ №788528 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб –підприємців: 13 листопада 1995р. № 1 070 105 0000 009954. Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “ХІМЕКСІ ” (надалі Товариство). Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360. Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з: 1. Балансу станом на 31.12.2012р, валюта якого складає 51.270,0тис.грн. 2. Звіту про фінансові результати за 2012р., з чистим прибутком 5992,0тис.грн. 3. Звіту про рух грошових коштів за 2012р.; 4. Звіту про власний капітал за 2012р. 5. Приміток до річної фінансової звітності за 2012р. Згідно наказу№1-бух “Про облікову політику” від 05.01.2012р. та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Облік запасів на Товаристві здійснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 “Запаси”. Протягом звітного року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. Амортизація МБП нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості. Стан корпоративного управління Товариства відповідає Закону України "Про акціонерні товариства". Управлінський персонал несе відповідальність за правильність підготовки та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Міжнародні стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність Товариства не містить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Перевірка запланована і проведена так, щоб забезпечити достатню впевненість в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудиторська перевірка включала оцінку відповідності застосованих Товариством принципів обліку вимогам Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, що діяли протягом періоду, що підлягав перевірці; а також отримання доказів, що підтверджують суми в фінансовій звітності і відомості що в ній розкриті, шляхом проведення тестів. Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатніми та забезпечують достатню основу для висловлювання аудиторської думки. Управлінський персонал не створює резерв відпусток (точніше – забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам), що передбачено п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» і регламентовано Інструкцією № 291. На нашу думку, річна звітність, за виключенням впливу питання наведеного в попередньому параграфі, яку ми перевірили: 1. Достовірно і об’єктивно, у всіх істотних аспектах, відповідно до визначеної концептуальної основи, відображає майнове і фінансове положення Товариства, що перевіряється, на 31.12.2012р., а також його фінансові результати за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. 2. У всіх істотних аспектах складена на підставі даних бухгалтерського обліку. 3. Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств”, затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2012р. більша від статутного капіталу Товариства та нормативного і складають 12470тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 4. Активи і зобов’язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені аудиторські процедури дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. 5. Відповідає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні, а також Статуту Товариства. Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству середню платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб’єкта господарювання. 6. Станом на звiтну дату Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ “ЮВМ – аудит”. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р. та рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р. Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від 22.12.2011 № 244/5 “Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами” - пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг. Реквізити ТОВ “ЮВМ –аудит ” : адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24 т/ф. 574-50-28. (юридична) м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171. Завдання аудиторської фірми ТОВ “ЮВМ – аудит” на проведення аудиту відповідно договору за № 27 від 11.02.2013р. Перевірку розпочато 14.02.2013р., перевірку закінчено 12.03.2013р. Аудитор Максимчук А.І. Сертифікат серії А № 003555 від 15.11.2007р. Директор аудиторської фірми Кузуб М.В. “ Ю В М - а у д и т “ Сертифікат серії А № 004416 від 29.10.2009р.- АПУ Свідоцтво серії АБ №000626 від 11.12.2007р. - ДКЦПФР Дата видачі аудиторського висновку “ _14_"_березня_“ 2013р. 1. Відомості про Приватне акціонерне товариство “ХІМЕКСІ”. 1.1. Приватне акціонерне товариство “ХІМЕКСІ”. 1.2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23737832. 1.3. Юридична адреса: м. Київ, вул. Чеська 1/22. 1.4. Виписка серії ААВ №788528 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб –підприємців: 13 листопада 1995р. № 1 070 105 0000 009954. 1.5. Ліцензія Державного Комітету України з питань контролю за наркотиками серія АГ №576829 на придбання, зберігання, пересилання ввезення на територію України, реалізацію (відпуск) прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і пре курсів». Дата прийняття рішення про видачу: 25.11.2011р. за № 20. Строк дії: 25.11.2011 по 25.11.2016р. 1.6. Основні види діяльності за КВЕД: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 22.21 Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Розрахунковий рахунок : №2600601285149 в АТ УКРЕКСІМБАНК у м.Києві, МФО 322313. Відповідальні особи: Директор – Терещенко Лариса Геннадіївна. Головний Бухгалтер – Бражко Евеліна Дмитрівна 1.2. Відомості про аудиторську фірму. Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ “ЮВМ – аудит”. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р. та рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р. Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від 22.12.2011 № 244/5 “Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами” - пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг. Реквізити ТОВ “ЮВМ –аудит ” : адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24 т/ф. 574-50-28. (юридична) м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171. р/р № 26004271769 КРД "Райффайзен Банк АВАЛЬ" МФО 322904, код 20587317. Директор аудиторської фірми – Кузуб М.В. Сертифікат аудитора серії А № 004416 рішення Аудиторської Палати України № 96 від 30.11.2000р., №140 від 29.10.2004р. та №207/2 від 29.10.2009р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А №001225 від 30.05.2006р. видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України розпорядження № 5826 від 30 червня 2006р. та № 1011 від 24 грудня 2009р. термін дії Свідоцтва продовжено до 30.11.2014р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ №000626. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового № 2301 від 11.12.2007р. Строк дії Свідоцтва продовжено до 23.12.2015р. Сертифікат № 3394 виданий Центром підготовки і перепідготовки кадрів та інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності. 2. 1. Операційне середовище, ризики та економічні умови Операційне середовище. Українській економіці все ще притаманні ознаки ринку, що розвивається. Ці ознаки включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та відсутність нормативної бази, що регулює діяльність підприємств, обмежену конвертованість національної валюти та водночас наявність численних засобів контролю валютних операцій, низький рівень ліквідності на ринках капіталу. Уряд вживає заходів для вирішення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхідні для створення банківської, правової та регуляторної систем, що існують у країнах з більш розвиненою ринковою економікою. Внаслідок цього операціям в Україні притаманні ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків. Крім того, Притаманні ризики в діяльності Товариств можливі внаслідок зміни податкового законодавства, так з 01.01.2011р. прийнятий Податковий Кодекс України, який вніс значні зміни в існуєючу систему оподаткування України. Концентрація кредитного ризику. Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Товариства, складаються, в основному, з дебіторської та кредиторської заборгованості за торговими операціями. Кредитний ризик, пов’язаний з дебіторською заборгованістю за торговими операціями, зменшується з огляду на обмежену базу місцевих клієнтів. Кредитний ризик, пов’язаний з кредиторською заборгованістю за торговими операціями, збільшується через отримання кредитів . Стратегія управління фінансовим ризиком. Товариство може наражатись на фінансові ризики у зв’язку зі зміною цін на певні види послуг. Товариство не очікує на значне зниження цін на послуги у передбачуваному майбутньому. Товариство переглядає перспективи щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком. Заява про відповідність . Відповідно до МСА №700 Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку Товариства з врахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку. Вищезазначена фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Більшість операцій Товариства вимірюються в гривнях; таким чином, гривня є функціональною валютою. Всі операції в валютах інших, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземній валюті. 2.2 Непередбачені зобов’язання Податкові та юридичні питання Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані або сплачені. Захворювання За період, що підлягав перевірці, на Товаристві не зафіксовані випадки виробничого травматизму чи професійного захворювання, що є позитивним фактором. Відповідно, виплат сум компенсацій втрат від нещасних випадків на виробництві та від професійних захворювань протягом періоду – не було. Оподаткування Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи, пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років. Економічне середовище Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення. 3. Відомості про Договір на проведення аудиту. 3.1. Завдання аудиторської фірми ТОВ “ЮВМ - аудит” на проведення аудиту відповідно договору за № 27 . 3.2. Місце проведення аудиту: м. Київ вул. Чеська 1/22. Основні умови договору: аналіз та підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, правильність класифікації та оцінки активів в бухгалтерському обліку, відповідність розмірів зобов’язань за період з “_01_” __січня__2012р. по “_31_” __грудня__2012р. 3.3. Для аудиту була представлена наступна документація: o Реєстраційні документи; o Банківські виписки за 2012рік; o Бухгалтерські регістри за 2011рік - 2012р.; o Договори господарської діяльності за 2011рік - 2012р.; o Протоколи засідань загальних зборів Товариства; o Оборотно – сальдові відомості по рахунках за 2012р.; o Річна фінансова звітність за 2011рік - 2012р. 4. Обсяг аудиторської перевірки. Аудитором аудиторської фірми “ЮВМ - аудит” проведено перевірку Приватного акціонерного товариства “ ХІМЕКСІ ” (надалі “Товариство”) за даними обліку за період з 01 січня 2012р. по 31 грудня 2012р. Відповідність за правильність підготовки звітів, журналів ордерів та залишків товарно-матеріальних цінностей на рахунках за даний період несуть службові особи Товариства. Нашим обов`язком є висловлення думки за результатами зробленої перевірки про відповідність бухгалтерського обліку та фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “ ХІМЕКСІ ”. Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стан-дартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять сут¬тєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджу¬ють суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих прин¬ципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. У своїй роботі аудитори використовували принцип вибіркової перевірки. Під час пере-вірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалося шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядали заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань станом на 31 грудня 2012 року, але нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторо¬ві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складений відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Положення щодо підгото¬вки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фо¬ндового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондово¬го ринку від 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096. Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано Товариством для підготовки фінансових звітів, є законодавство України, зокрема Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні, затверджені Міністерством Фінансів України Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Застосовуючи тестування, ми перевірили інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, на якому ґрунтується звітність. Під час перевірки досліджено бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, використаних керівництвом Товариства: оцінка основних засобів, товарів, МШП. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вважаємо, що аудиторська перевірка звітності, складеної Замовником, дає достатньо підстав для складення відповідної думки. 4.1. Результативна частина. Класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку Товариства відповідає вимогам відповідних Положень (нормативів) бухгалтерського обліку в Україні. В цілому, організація та ведення бухгалтерського обліку відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999р. №996-XIV з урахуванням змін та доповнень, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні та визначеній обліковій політиці Товариства. Господарські операції здійснюються на основі первинних документів, на основі яких складають зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Облік ведеться в журнально - ордерній формі з застосуванням бухгалтерської програми «1- С» . 4.2. Класифікація та оцінка активів. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх зносу. Класифікація основних засобів та відображення їх в обліку і звітності; оцінка, надходження, реалізація та модернізація основних засобів відповідає вимогам П(С)БО №7. Згідно наказу “Про облікову політику” та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувалися у відповідності до ст.8 ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997р. №183/97-ВР (зі змінами та доповненнями). На Товаристві рахується та підтверджено первинним обліком основних засобів первісною вартістю 14844,0тис.грн., в т.ч.: Будівлі та споруди – 8684тис.грн., машини та обладнання –5294тис.грн., транспортні засоби – 265тис.грн., інструменти та прилади –485тис.грн., інші основні засоби – 116тис.грн. Сума накопиченої амортизації на основні засоби – 1749тис.грн., дооцінка основних засобів в звітному періоді не проводилася. Згідно наказу №1 бух “Про облікову політику” від 05.01.2012р. та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Дані аналітичного обліку відповідають даним фінансової звітності. На думку аудитора, дані фінансової звітності Товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Товариства та первинним документам, наданим та розглянутим аудитором. На думку аудитора, склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідає вимогам П(С)БО №7. У результаті проведеної перевірки аудитором встановлено, що облік нематеріальних активів відповідає вимогам П(С)БО №8 «Нематеріальні активи». На балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи: 15тис.грн. (права на знаки та програмне забезпечення) Сума накопиченої амортизації нематеріальних активів – 12тис.грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів проводилось прямолінійним методом, протягом терміну їх корисного використання. На думку аудитора, склад нематеріальних активів , достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідає вимогам П(С)БО №8. Незавершене будівництво – 475,0тис.грн. Класифікація та оцінка запасів та готової продукції. Як підтверджує аудиторська перевірка, облік запасів на Товаристві здійснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 “Запаси”. Протягом року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду (ФІФО). Амортизація МБП нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості. До складу малоцінних необоротних активів включалися активи вартістю до 2500 грн. Готова продукція та незавершене виробництво відображалися в бухгалтерському обліку і балансі за фактичною виробничою собівартістю. Балансова (облікова) вартість виробничих запасів –4145тис.грн. ( в т.ч.: сировина і матеріали – 3957тис.грн., паливо – 37тис.грн., будівельні матеріали – 135тис.грн., запасні частини – 1тис.грн., МШП-15тис.грн.), Готова продукція – 1395тис.грн., Товари – 7797тис.грн. Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами Товариства та затверджені в установленому порядку. Активи, що використовуються більше 1року або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визначаються МШП та обліковуються на Товаристві на рахунку №22 «МШП». Аудитор зазначає, що вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання матеріальних запасів. Обсяг розкриття інформації облік запасів на Товаристві здійснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 “Запаси” Облік дебіторської заборгованості. Визначення дебіторської заборгованості відповідає вимогам П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість” та прийнятій обліковій політиці. Порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість в обліку та звітності в цілому відповідає встановленим вимогам. Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність одержання Товариством майбутніх економічних вигод і сума такої заборгованості може бути надійно оцінена і складає 18048тис.грн. Нарахування резерву сумнівних боргів здійснюється за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів – згідно наданого аналізу-розрахунку, сума сумнівної заборгованості на кінець звітного періоду відсутня. Векселі одержані – 4383тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість – 291тис.грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 1084тис.грн. Облік грошових коштів ведеться у відповідності до законодавчих і нормативних вимог та П(С)БО № 4. Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ № 72 від 19.02.2001р. Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства. У наявності маються виписки банку з додатками до них, підібрані в хронологічному порядку. 4.3. Відображення зобов’язань у фінансовій звітності. Визначення, облік та оцінка зобов`язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 “Зобов`язання”, прийнятій на Товаристві обліковій політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру визнаних засобів чи витрат. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 29761тис.грн. Короткострокові кредити – 5718тис.грн. ( Договір №151312К7 від 19.12.12р.-5000,0тис.грн.- погашення 18.12.2013р., Договір № 151112V1 від 23.05.2012р. (кредитна лінія) -718тис.грн.) Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів – 2456,0тис. грн. Поточні зобов’язання за рахунками з бюджетом – 778,0тис.грн. Інші поточні зобов’язання – 87,0тис.грн. Поточні зобов’язання з оплати праці відсутні. Облік з/плати по обліковому складу ведеться в розрізі особових рахунків. Нарахування з/плати здійснюється відповідно до прийнятої системи оплати праці у повній відповідності з чинним законодавством. Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням. Що відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", яке визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності. Управлінський персонал не створює резерв відпусток (точніше – забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам), що передбачено п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» і регламентовано Інструкцією № 291. Розрахунки з підзвітними особами проводяться відповідно до чинного законодавства. Реальність розміру зобов’язань у фінансовій звітності Товариства підтверджується. Аналіз даних балансу Товариства свідчить, що в загальному обсязі коштів пасиву переважають залучені кошти, а саме: o всього джерел за пасивом балансу 51 270тис.грн., з них: - власних - 12 470тис.грн., або 24%. - залучених - 38 800тис.грн., або 76%. 4.4. Відображення складу власного капіталу. Згідно Статуту ЗАТ затвердженого рішенням установчих зборів ЗАТ протокол №1 від 23.10.1995р. та зареєстрованим Печерською Районною у місті Києві державною адміністрацією ( зі зареєстрованими змінами від 03.04.1997р., 19.09.1997р., 16.03.1999р., 17.04.2001р.) створено статутний фонд ЗАТ в обсязі 20,0тис.грн. Статутний фонд сформовано у повному обсязі з дотримання вимог: Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства ( Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 N 387 ) та Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств ( Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 року N 221 із змінами і доповненнями). Кількість акцій, випущених емітентом: 2000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,0 грн. кожна. Форма випуску документарна. Свідоцтво про реєстрацію акцій № 200/10/1/99 від 11.03.1999р. Згідно рішення загальних зборів Протокол №1 від 10.02.2011 року Прийняття рішення про переведення Відповідно до норм Закону України «Про акціонерні Товариства» визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство, в зв’язку з чим повним найменуванням Товариства вважати – Приватне акціонерне товариство "ХІМЕКСІ", а скороченим – ПрАТ " ХІМЕКСІ " та переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізація). Згідно Статуту ПрАТ (нова редакція) затвердженого рішенням загальних зборів Акціонерів протокол №1 від 10.02.2011р. та зареєстрованим Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією від 10.03.2011р. за №1 070 105 0008 009954 Статутний капітал не змінювався і становить 20000,00грн., що підтверджено Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій №127/10/1/11 від 25 березня 2011р. видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл. на загальну суму 20 000,00грн., кількіть простих іменних акцій – 2000шт, номінальною вартістю – 10грн. Форма існування – бездокументарна. (Свідоцтво № 200/10/1/99 від 11.03.1999р. видане Управлінням ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл., анулюється). Станом на 01.01.2012р. Статутний фонд сформовано у повному обсязі з дотримання вимог Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерних товариств, затверджених ДКЦПФР. Облік Статутного капіталу ведеться Товариством на рахунку №40 “Статутний капітал”. Залишки по рахунку відповідають даним Головної Книги та Статутному капіталу, зафіксованому в Установчих документах. Склад учасників ПрАТ та розмір їх внесків до статутного фонду на момент проведення перевірки наведено в таблиці: Терещенко Л.Г . – 10000грн. – 50%. Жидков О.Б .- 10000грн. – 50%. Глобальний сертифікат від 14.04.2011р. реєстраційний № 127/10/1/11 про реєстрацію простих іменних акцій 2000шт.номінальною вартістю 10грн/шт. загальний випуск 20 000грн. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) :UA 4000116677. Згідно Реєстру власників іменних цінних паперів зміни складу акціонерів не відбулися. Проведений аудит дає нам право підтвердити адекватність визначення і формування величини Статутного капіталу у розмірі 20,0тис.грн. та його 100% сплати за рахунок внесків акціонерів, як його структури за переліченим вище призначенням, так і достовірності його відображення у відповідних статтях Балансу (форма №1) станом на 31.12.2012р. У відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», «Про цінні папери і фондовий ринок», Статуту ПрАТ , ми провели аудит достовірності бухгалтерського обліку наявності та руху власного капіталу Товариства,. шляхом перевірки як засновницьких документів, так і даних первинного, аналітичного і синтетичного обліку в розрізі його фактичної структури: До складу власного капіталу Товариства, крім статутного капіталу, відносяться також: Резервний капітал – 49тис.грн.; Нерозподілений прибутку, що складається із нерозподіленого прибутку минулих років та суми прибутку (5992тис.грн.) за звітний рік – 12401тис.грн. В звітному році дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися. Класифікація та оцінка витрат виробництва та обігу. Облік витрат виробництва відповідає вимогам П(С)БО № 16 “Витрати”, прийнятій товариством обліковій політиці та податковому обліку витрат. Бухгалтерський облік витрат Товариство здійснює на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт, накладних, інших первинних та розрахункових документів. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, і ці витрати достовірно оцінені. Витрати Товариства відображені в “Звіті про фінансові результати ” відповідно вимогам П(С)БО №2 і за період, що підлягав перевірці, склали: o Собівартість реалізованої продукції – 182006тис.грн. o Адміністративні витрати – 2885тис.грн. o Витрати на збут – 2330тис.грн. o Інші операційні витрати – 2589тис.грн. o Фінансові витрати – 851тис.грн. На нашу думку, інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства. Облік фінансових результатів. Перевіркою підтверджуємо достовірність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг, наведених у звіту про фінансові результати за рік у сумі 237920тис.грн. Інші операційні доходи – 281,0тис.грн. Класифікація та оцінка валового доходу за звітний період здійснена відповідно до П(С)БО № 15 “Доходи”. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу і оцінка доходу достовірно визначена. Критерії визнання доходу, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15, застосовуються окремо до кожної операції. Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Доходи та витрати Товариства відображені в “Звіті про фінансові результати” відповідно вимогам П(С)БО №2. На нашу думку, інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства. 5. Фінансова звітність. Відповідно до МСА №700 Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку Товариства з врахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", №2 "Баланс", №3 "Звіт про фінансові результати", №4 "Звіт про рух грошових коштів", №5 "Звіт про власний капітал". Фінансова звітність Товариства формується з дотриманням таких принципів: автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат (за яким для визначення фінансового результату звітного періоду зіставлялися доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей), повного висвітлення (фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі), послідовності, обачності, превалювання змісту над формою (операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми), єдиного грошового вимірника (вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у фінансовій звітності проводиться в єдиній грошовій одиниці). Фінансова звітність справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам законодавства. Фінансова звітність товариства формується з дотриманням принципів підготовки фінансової звітності і відповідності п.18 ПСБО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" На Товаристві фінансова звітність складалася протягом року своєчасно та представлялася до відповідних контролюючих органів у відповідності до “Порядку представлення фінансової звітності”, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002р. №419. У зв’язку з неможливістю підтвердити початкові залишки в балансі з причин не участі в проведенні інвентаризації, неможливо дати висновок по цих моментах, однак це обмеження має незначний вплив на фінансову звітність та на стан справ у цілому. Дані Балансу станом на 31.12.2012р. та Звіту про фінансові результати за 2012р. вважаємо достовірними. 8. Висновок. Аудитором аудиторської фірми “ЮВМ - аудит” проведено перевірку фінансових звітів Приватного акціонерного товариства “ ХІМЕКСІ ” (надалі “Товариство”) за даними обліку за період з 01 січня 2012р. по 31 грудня 2012р. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. Управлінський персонал несе відповідність за правильність підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Аудитором проведена аудиторська перевірка відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність Товариства не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі суджень аудитора. Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки. Аналізуючи показники фінансового стану акціонерного товариства станом на 31 грудня 2012р в динаміці за 2012рік, можна зробити висновок, що у Товариства не бракує власних засобів для розрахунків у разі необхідності за своїми зобов’язаннями, простежується залежність Товариства від залучених коштів. Товариство здійснює свою діяльність за рахунок власного капіталу на 24%. Проведений аналіз показників фінансового стану акціонерного товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству середню платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб’єкта господарювання. Фінансова звітність складена з дотриманням вимог ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16.07.99р. та прийнятій обліковій політиці Товариства і, в цілому, достовірно відображає фактичний стан Товариства на 31грудня 2012р. Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних основних засобів Товариства станом на 31грудня 2012року, оскільки ця дата передувала даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки. Через характер облікових основних засобів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість основних засобів за допомогою інших аудиторських процедур. В Товариствi не створено забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, що передбачено п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» і регламентовано Інструкцією № 291. Привертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства. Умовно - позитивна думка. На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, про які йдеться в попередньому параграфі, та якщо б ми були в змозі підтвердити кількість основних засобів, фінансова звітність Приватного акціонерного товариства “ ХІМЕКСІ ” справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності і в усіх суттєвих аспектах підготовлена та відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України , Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та прийнятої Облікової політики і реально та точно відображає його фінансовий стан на 31грудня 2012 року по результатах операцій з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року і дозволяє підтвердити правильність та адекватність формування власного капіталу, його структури, призначення та його 100% сплати за рахунок внесків акціонерів. На підставі проведеної перевірки фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “ХІМЕКСІ ”, що знаходиться: м. Київ, вул. Чеська 1/22, можна зробити наступні заключення: 1. Фінансова звітність достовірно і об’єктивно, у всіх істотних аспектах, відповідно до визначеної концептуальної основи, відображає майнове і фінансове положення Товариства, що перевіряється, на 31.12.2012р., а також його фінансові результати за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. 2. У всіх істотних аспектах складена на підставі даних бухгалтерського обліку. 3. Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств”, затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2012р. більша від статутного капіталу Товариства і складають 12470тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 4. Активи і зобов’язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені аудиторські процедури дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства в майбутньому. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом; операцiї та фiнансовий стан Товариства не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. 5. Відповідає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні, а також Статуту Товариства. Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству середню платоспроможність та фінансову стійкість при безперервному функціонуванні, як суб’єкта господарювання. 6. Станом на звiтну дату Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. 7. Фінансова звітність підписана уповноваженими особами. Звіт включає ________сторінки, підписаних аудитором. Додатки, підписані аудитором: 1. Балансу станом на 31.12.2012р, валюта якого складає 51 270,0 тис.грн. 2. Звіту про фінансові результати за 2012р., з чистим прибутком 5 992,0тис.грн. 3. Звіту про рух грошових коштів за 2012р.; 4. Звіту про власний капітал за 2012р. 5. Приміток до річної фінансової звітності за 2012р. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Приватного акціонерного товариства «ХІМЕКСІ» станом на 31 грудня 2012р. Розкриття інформації статті 41 Розкриття інформації статті 41. Особлива інформація про емітента ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року за N 3480-IV та рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1591. Рішення , які протягом звітного року могли вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, в тому числі про: • про викуп власних акцій; факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; утворення, припинення його філій, представництв; зменшення статутного капіталу не приймалися. Справи про банкрутство Товариства не порушувалися. Відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації" ( 3273-15) Товариство іпотечних облігацій не випускало. Випуск цінних паперів 20тис.грн. забезпечений основними засобами, залишкова вартість яких становить – 13095тис.грн. Рішення про розміщення цінних паперів не приймалося. • 2) Отримані банківські кредити: Короткотермінові кредити № Банк МФО № договору дата отримання сума,тис.грн (на 31.12.2012) дата погашення 1 2 3 4 5 6 7 1 ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ 322313 151312К7 19.12.2012 5000,0 18.12.2013 2 ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ (кредитна лінія) 322313 151112V1 23.05.2012 718,0 23.05.2013 Р а з о м 5 718,0 Інша допоміжна інформація. Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених п. 2.7 «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року №1360 • Визначення вартості чистих активів Товариства. Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств”, затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2012р. більша від статутного капіталу Товариства і складають 799,5тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. Показник \ рік 2010р. 2011р. 2012р. 1 2 3 4 Статутний капітал, тис.грн. 20,0 20,0 20,0 Вартість чистих активів, тис.грн. 1395,0 6468,0 12 470,0 Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом, тис.грн. +1375,0 +6448,0 +12 450,0 Чистий прибуток –(збиток) , тис.грн. +4188,0 +5073,0 +5 992,0 • Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності. Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів (Товариством) та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. • Виконання значних правочинів Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону: п.1-5 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство у 2012 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). • Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Аудитор здійснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту, 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2012 рік. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». • Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2012 рік внаслідок шахрайства. Аналіз та оцінка фінансових показників . Аналіз та економічна оцінка платоспроможності та фінансової стійкості Товариства здійснені на основі даних фінансових звітів, шляхом розрахунків системи показників – коефіцієнтів про ліквідність і фінансову стійкість та на основі перевірки даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку. Для складання довідки були надані: Фінансові звіти за 2011р та 2012р., оборотно – сальдові відомості по рахунках. Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1грн. поточної заборгованості, і становить 0,62. Що відповідає оптимальному значенню (0,6-0,8). Товариство зможе виконати свої зобов’язання перед кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від Товариства повернення боргів на 62%. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 0,97. Це свідчить про те, Що Товариство за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на свою користь та реалізації запасів і інших активів в змозі одночасно задовольнити вимоги кредиторів на 97%. Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань Товариства. Він показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне позитивне значення показника 0,25-0,5. Значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець року становить 0,00. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,24. Це свідчить про те, що Товариство здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 76%. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує залежність Товариства від залучених засобів. Розраховані коефіцієнти звітного періоду вищі за оптимальне значення – це свідчить про залежність Товариства від залучених коштів. Коефіцієнт рентабельності активів в 2012р. становив 0,123 – це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству прибуток в розмірі 0,123грн. За результатами діяльності Товариство отримало прибуток в розмірі – 5 992тис.грн. Цілі та політика управління фінансовими ризиками Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову кредиторську заборгованість, банківські кредити, цінні папери, фінансову оренду. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Підприємства. Також Підприємство має інші фінансові інструменти, такі як торгова дебіторська заборгованість, грошові кошти та короткострокові депозити. Основні ризики включають кредитний ризик , ризик ліквідності та валютний ризик. Політика управління ризиками включає наступне: Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередніх оплат. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов'язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту. Аудитор Максимчук А.І. Сертифікат серії А № 003555 від 15.11.2007р. Директор аудиторської фірми Кузуб М.В. “ Ю В М - а у д и т “ Сертифікат серії А № 004416 від 29.10.2009р.- АПУ Свідоцтво серії АБ №000626 від 11.12.2007р. - ДКЦПФР Дата видачі аудиторського висновку “ _14_"_березня_“ 2013р. Цей аудиторський висновок складено в трьох оригінальних примірниках. З яких перший та другий примірник отримано замовником “ _30_" ________03________ 2013р. Третій примірник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фірми „ЮВМ – аудит”. Керівництво прийняло всі зауваження та рекомендації до уваги і претензій до аудитора не має. Керівник ________________________ Головний бухгалтер ________________________