ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 5718 X X
у тому числі:
ПАТ "Укрексiмбанк" м. Київ, (овердрафт), № договору - 151112V1від 23.05.201223.05.2012718022.05.2013
ПАТ "Укрексiмбанк" м. Київ, № договору - 151312К719.12.20125000018.12.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 778 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 32304 X X
Усього зобов'язань X 38800 X X
Опис Визначення, облік та оцінка зобов`язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 “Зобов`язання”, прийнятій на Товаристві обліковій політиці. Поточні зобов’язання з оплати праці відсутні. Облік з/плати по обліковому складу ведеться в розрізі особових рахунків. Нарахування з/плати здійснюється відповідно до прийнятої системи оплати праці у повній відповідності з чинним законодавством. Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням. Що відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", яке визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності. Управлінський персонал не створює резерв відпусток (точніше – забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам), що передбачено п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» і регламентовано Інструкцією № 291. Аналіз даних балансу Товариства свідчить, що в загальному обсязі коштів пасиву переважають залучені кошти.