ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 9350 13095 0 0 9350 13095
будівлі та споруди 8395 8222 0 0 8395 8222
машини та обладнання 551 4448 0 0 551 4448
транспортні засоби 163 136 0 0 163 136
інші 241 289 0 0 241 289
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 9350 13095 0 0 9350 13095
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди - 50 рокiв; машини та обладнання - 2-10 рокiв; траснпортнi засоби - 10 рокiв; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4-10 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв -14844 тис. грн. Ступiнь їх зносу - 11,8% Ступiнь їх використання - 100 % Сума нарахованого зносу -1 749 тис. грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає. Обмежень на використання майна емiтента немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 12470 6478
Статутний капітал (тис.грн.) 20 20
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 20 20
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 12450 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 12450 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 6458 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 6458 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.