ПРАТ "ХІМЕКСІ"

Код за ЄДРПОУ: 23737832
Телефон: 0444971640
e-mail: info@himexi.com.ua
Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чеська, 1/22
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Особлива інформація на 05.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

104.04.2017550000.000105753.000520.080
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Хiмексi» вiд 04.04.2017р. (протокол №36) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо надати згоду Товариству вчиняти значнi правочини з суб'єктами господарювання протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 550 000 000,00 (п’ятсот п’ятдесят мiльйонiв) гривень або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, що дiятиме на дату вчинення вiдповiдного правочину. Вказанi правочини стосуються: генеральних угод, генеральних угод про врахування векселiв з реверсом, кредитних договорiв, договорiв (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/iнших осiб перед АТ «Укрексiмбанк» за генеральною (ими) угодою (ами), генеральними угодами про врахування векселiв з реверсом, кредитними договорами, iншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) спiвпрацi Товариства iз АТ «Укрексiмбанк», а також вносити будь-якi змiни та доповнення до правочинiв (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселiв з реверсом, кредитних договорiв, договорiв (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/iнших осiб перед АТ «Укрексiмбанк» за генеральною (ими) угодою (ами), генеральними угодами про врахування векселiв з реверсом, кредитними договорами, iншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) спiвпрацi Товариства iз АТ «Укрексiмбанк»тощо), якi укладенi/будуть укладенi з АТ «Укрексiмбанк», змiни та доповнення, шляхом укладення договорiв про внесення змiн/додаткових договорiв (угод) до таких правочинiв та з iншими суб'єктами господарювання, характер угод яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (розпорядження майновими правами, вiдчуження (купiвлi-продажу, обмiну, тощо), застави, iпотеки, придбанням товарiв, основних засобiв i т.п.). Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 550 000,00 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 105 753 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 520,08%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 2000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" приийнятття рiшення - 2000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" приийнятття рiшення - 0.